วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียว นโยบาย-แผนความมั่นคงชาติ ปี 60-64

ครม.อนุมัตินโยบาย-แผนงานมั่นคงชาติ ปี 60-64 ตามที่ สมช.ชงเสนอ เพื่อกำหนดแผนสร้างความสามัคคีปรองดอง ส่งเสริมความมั่นคงสถาบัน

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบนโยบายและแผนงานระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ประกอบด้วย 16 นโยบาย 19 แผนงาน อาทิ แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ในการส่งเสริมประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม แผนการข่าวกรอง และประเมินสถานการณ์ความมั่นคงระยะยาว แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจถึงเหตุผล และความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันฯ ควบคู่ไปกับการติดตาม และเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคงเกี่ยวกับสถาบัน

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า แผนการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และผนึกกำลังในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติในการรับมือสาธารณภัยที่เกิดจากการสู้รบ และวิกฤตการณ์ความมั่นคง การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ในการเตรียมกำลังและใช้กำลังเพื่อป้องปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้งด้วยด้วยการปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก พัฒนาปฏิบัติการไซเบอร์เพื่อการทหาร แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ว่าด้วยการกำหนดองค์กร กลไกบริหารจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้แนวทางสันติวิธี การป้องกัน และแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ แผนการเสริมร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และแผนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ เป็นต้น

ครม.อนุมัตินโยบาย-แผนงานมั่นคงชาติ ปี 60-64 ตามที่ สมช.ชงเสนอ เพื่อกำหนดแผนสร้างความสามัคคีปรองดอง ส่งเสริมความมั่นคงสถาบัน 10 ต.ค. 2560 15:49 10 ต.ค. 2560 16:05 ไทยรัฐ