วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้ง ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ อดีตผวจ.ลูกชาวนา รรท.อธิการบดี ม.นเรศวร

จากผวจ.ลูกชาวนา ‘ผศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์’ หลังเกษียณ กลับมาอยู่บ้าน ล่าสุดนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศแต่งตั้งเป็นรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ในวัย 62 ปี...

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 10 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้ลงนามในคำสั่งของสภาฯ ที่ 68/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 227/2560 เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น บัดนี้ ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี ขอลาออกจากรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.2560 เป็นต้นไป

และสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 239/2560 เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2560 ได้มีมติแต่งตั้ง ผศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร จนกว่าสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 มาตรา 21 วรรคสอง และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 จึงให้แต่งตั้ง ผศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.2560 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560"

สำหรับ ผศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2498 ปัจจุบันอายุ 62 ปี เป็นลูกชาวนาบ้านหนองกอไผ่ ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2518 รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท พ.ศ. 2522 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก พ.ศ. 2548 Doctor of Organization and Transformation (DODT), CEBU Doctors University, Philippines

การดำเนินชีวิตในการรับราชการนั้น หลังจากดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.เพชรบูรณ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ผวจ.พิจิตร ผวจ.ภูเก็ต ผวจ.พิษณุโลก และ ผวจ.นครสวรรค์ ก่อนที่จะย้ายกลับมาเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง ผวจ.พิษณุโลก.

จากผวจ.ลูกชาวนา ‘ผศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์’ หลังเกษียณ กลับมาอยู่บ้าน ล่าสุดนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศแต่งตั้งเป็นรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ในวัย 62 ปี... 10 ต.ค. 2560 12:45 10 ต.ค. 2560 14:16 ไทยรัฐ