วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.นบส.รุ่น 10

โดย ซี.12

การฝึกอบรมในระดับต่างๆของวงราชการนั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อข้าราชการที่จะเติบโตไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพคือเป็นผู้บริหารในหน่วยงาน

การผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรอื่นใด ที่ ก.พ.มีมติให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีคุณสมบัติเสมือนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.นั้น เป็นเงื่อนไขตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น

จึงสมควรให้มี “โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)” สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นใด ที่ ก.พ.พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณลักษณะเบื้องต้นตามที่ ก.พ.กำหนด เพื่อเสริมเนื้อหาสาระตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.

มีข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นอย่างที่ว่ากว่า 200 ราย ทางสำนักงาน ก.พ.จึงเปิดการอบรม ส.นบส.รุ่นที่ 10 ขึ้นมารองรับเพื่อให้ข้าราชการเหล่านี้มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยเริ่มการฝึกอบรมมาแล้วตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยมาจากส่วนราชการต่างๆดังนี้

1.นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (จังหวัดสงขลา) 2.นายสาลี่ สุขเกิด ผอ.กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 3.นายชาตรี ลิ้มผ่องใส ผอ.สำนักบริหารการลงทุน 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 4.นายดุสิต ไตรศิริพานิช ผอ.สำนักบริหารการลงทุน 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 5.นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผอ.สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 6.นายทวีชัย ลิยี่เก ผอ.กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ 7.นายพรชัย ควรประเสริฐ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ์ 8.นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ผอ.สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ 9.นายชัยวัฒน์ ศรีสมนึก ธนารักษ์พื้นที่แพร่ 10.นางนิโลบล แวววับศรี เลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง

11.นายธนภัทร พงษ์อร่าม นายด่านศุลกากรเชียงดาว 12.นายไชยรัตน์ จันทร์โชติกเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี 13.นายธงชัย ศรีสูงเนิน สรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 14.นายจักรกฤษณ์ พันธุรักษ์ สรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ 15.นางสุดารัตน์ ชุมแสงศรี สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 16.นายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 17.นางวารุณี อยู่สุข สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก 18.นายฤทธิ์ ศยามานนท์ ผอ. สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 19.นายสรยุทธ ชาสมบัติ นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 20.นางอุรษา มงคลนาวิน เลขานุการกรม กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

21.นายไกร มหาสันทนะ ผอ.กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต กรมพิธีการทูต 22.ผศ.สัญญา จันทรอด รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ 23.ผศ.นพรัตน์ พบลาภ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา 24.นางสาวฉัตรสุดา รอบคอบ ผอ. กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 25.นายสุเมธ ทรายแก้ว ผอ.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 26.นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 11 27.นายสุรัช ธนูศิลป์ วิศวกรชลประทานเชี่ยวชาญ สำนักงานชลประทานที่ 1 28.นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ วิศวกรชลประทานเชี่ยวชาญ สำนักงานชลประทานที่ 5 29.นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผอ.กองตรวจการประมง 30.นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผอ.กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง สำนักงานชลประทานที่ 11

วันแรกนี้บันทึกไว้ได้เพียง 30 ราย ต้องติดตามกันต่อไป.

“ซี.12”

การฝึกอบรมในระดับต่างๆของวงราชการนั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อข้าราชการที่จะเติบโตไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพคือเป็นผู้บริหารในหน่วยงาน 10 ต.ค. 2560 10:51 10 ต.ค. 2560 13:19 ไทยรัฐ