วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.เกษตรฯ ชี้แนวทางดำเนินการ พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

กระทรวงเกษตรฯ โดย สศก.ชี้แนวทางดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เพื่อสอดรับยุทธศาสตร์ปฏิรูปปาล์มฯ ปี 60-79 ซึ่งจะช่วยให้ระบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวที่เป็นเอกภาพ เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม...


เมื่อวันที่ 10 ต.ค.60 นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานแถลงการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ว่า ทิศทางความต้องการใช้ปาล์มในตลาดโลกเพิ่มขึ้นแต่ยังน้อยกว่าสัดส่วนการเพิ่มของผลผลิต ดึงให้ราคาลดลง แต่ยังคงสูงกว่าต้นทุนการผลิตปี 60 ทั้งนี้ได้เน้นย้ำว่าแนวทางดำเนินงานร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มนี้ สอดรับยุทธศาสตร์ปฏิรูปปาล์มฯ ปี 60-79 ซึ่งจะช่วยให้ระบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์ม อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวที่เป็นเอกภาพ ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มมีศักยภาพ และขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวแล้ว เช่น การจัดทำกฎหมายลำดับรอง และกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เมื่อ พ.ร.บ.ฯ ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้มีผลบังคับใช้แล้ว สศก.จะสามารถผลักดันให้ พ.ร.บ.ฯ ดำเนินการได้อย่างเต็มที่ และคาดหวังว่าจะช่วยให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มพัฒนาไปสู่เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป


ด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เมื่อวันที่ 5 ต.ค.60 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันหารือแนวทางในการบริหารจัดการสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อให้ปริมาณการผลิตและการใช้น้ำมันปาล์มดิบในประเทศเกิดดุลยภาพและระบบราคามีเสถียรภาพ รวมถึงผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ซึ่ง ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 29 ส.ค.60 และขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา คาดว่าในขั้นตอนนี้จะใช้เวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี และเมื่อกฤษฎีกาฯ ตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ แล้วเสร็จจะส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

"ร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันฯ จะมีกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เป็นส่วนหนึ่ง และเป็นหัวใจสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันฯ ที่จะทำให้การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มีเสถียรภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางการดำเนินกองทุนฯ จะให้การสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยและพัฒนา และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการแปรรูปของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สนับสนุนทุนสงเคราะห์ปลูกทดแทนปาล์มน้ำมันและพืชทดแทนอื่นในพื้นที่เดิม ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ สร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเกษตรกร" นายวิณะโรจน์ กล่าว.

กระทรวงเกษตรฯ โดย สศก.ชี้แนวทางดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เพื่อสอดรับยุทธศาสตร์ปฏิรูปปาล์มฯ ปี 60-79 ซึ่งจะช่วยให้ระบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวที่เป็นเอกภาพ เกิดความยั่งยืน 10 ต.ค. 2560 09:57 10 ต.ค. 2560 10:21 ไทยรัฐ