วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Good Governance : หลักธรรมาภิบาลจากในหลวง.. สู่ปวงชนชาวไทย

Good Governance : หลักธรรมาภิบาลจากในหลวง.. สู่ปวงชนชาวไทย

  • Share:

เดือนตุลาคม ปีนี้ คงเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจะต้องจารึก เพราะเป็นเดือนที่ชาวไทยทั่วโลกจะหลอมรวมจิตใจเป็นหนึ่งเพื่อร่วมส่งเสด็จในหลวง รัชกาลที่ 9 สู่สวรรคาลัย

ไม่น่าเชื่อว่าระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ช่างผ่านไปรวดเร็วเสียเหลือเกิน และก็ไม่น่าเชื่ออีกว่าเวลา 70 ปี ที่ผ่านมาก็ผ่านไปเร็วเหมือนฝัน.. เช่นกัน

'เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม’

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก เสด็จขึ้นครองราชย์ วันที่ 9 มิถุนายน 2489 รวมระยะเวลากว่า 70 ปี

เราทุกคนคงจำกันได้ว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พระองค์ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง แก่ปวงชนชาวไทยไว้ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

และท่านก็ทรงปฏิบัติตามที่ตรัสไว้จริงๆ

“ครอง” แทนคำว่า “ปกครอง”

หากจะลองวิเคราะห์ความหมายของคำที่ทรงใช้ในพระปฐมบรมราชโองการแล้ว เราอาจสังเกตได้ว่าทรงใช้คำว่า “ครอง” แทนคำว่า “ปกครอง” ซึ่งมิได้มีความหมายถึงการใช้อำนาจเลยแม้แต่น้อย หากแต่ซ่อนความหมายที่มีคุณค่าต่อจิตใจในเรื่องความเคารพนับถือรวมถึงการให้ซึ่งความรักความเข้าใจ ซึ่งถือว่าเหนือกว่าการปกครองด้วยซ้ำ เพราะการปกครองไม่ต้องใช้ความรู้สึกความรักก็ได้ แค่ใช้อำนาจอย่างเดียว

       
‘เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม’ จึงเป็นการประกาศ Good Governance หรือธรรมมาภิบาลของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาเป็นเวลากว่า 70 ปีแล้ว (ก่อนที่ชาวตะวันตกจะลุกขึ้นมาพูดถึงคำๆ นี้ เสียอีก)

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรและเพื่อพัฒนาประเทศโดยมิได้คำนึงถึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ไม่ว่าจะทุรกันดาร หรือลำบากแค่ไหน ทำให้ทรงเห็นและตระหนักในทุกข์ของราษฎรของพระองค์ และกลายเป็นความผูกพันและห่วงใยอันลึกซึ้งและยาวนานที่มีต่อราษฎร

ถือได้ว่าพระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริงและธรรมแห่งราชานี้เองที่คุ้มครองปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 

ประเทศไทย ... มั่นคงได้เพราะธรรมาภิบาล

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมตลอดระยะเวลา 70 ปี และเพื่อให้คนไทยทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท โดยเฉพาะเรื่องธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือให้ทุกคนร่วมกันรณรงค์ให้ประเทศไทยใสสะอาด ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวน SME ไทยทั่วประเทศและโลก ร่วมกับใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการทำธุรกิจเพื่อให้ประเทศไทยอันเป็นที่รักของพระองค์ท่านและของเราทุกคนมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ 
กรรมการผู้จัดการ
เจ.เอ็ม.คาตาลิสท์, ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารครบวงจร

http://www.facebook.com/SMECompass

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้