วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ (2)

โดย ซี.12


คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ ที่มีหน้าที่จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติกำหนดนั้น ได้ทำบันทึกไว้เป็นข้อมูลเพื่อติดตามการทำงานต่อไป โดย 3 คณะที่เหลือประกอบด้วย

4. คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีขอบเขตเกี่ยวกับผู้สูงวัย ความยากจน คนด้อยโอกาส บริการสาธารณสุข ประชารัฐ ตลาดชาวบ้าน เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจพอเพียง ความเข้มแข็งของชุมชน โดยมี

1.นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วย 2.ศาสตราจารย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 3.นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 4.นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 5.นายพลากร วงค์กองแก้ว 6.นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 7.รองศาสตราจารย์วิพรรณ ประจวบเหมาะ 8.นางวีรวรรณ มอสบี้ 9.นายศิริชัย ไม้งาม 10.นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 11.นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ 12.นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
ขอบเขตเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ พลังงาน โลกร้อน การปลูกป่า ขยะมูลฝอย การกัดเซาะชายฝั่ง ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลภาวะ ระบบนิเวศ ผังเมือง โดยมี 1.ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วย 2.รองศาสตราจารย์ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 3.นางสาวนิศรา การุณอุทัยศิริ 4.รองศาสตราจารย์บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย 5.ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 6.นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล 7.นายสุวัช สิงหพันธุ์ 8.นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 9.นางสาวลดาวัลย์ คำภา กรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีขอบเขตเกี่ยวกับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนากระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ อัยการ ศาล ทนายความ ราชทัณฑ์) การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมี 1. นายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วย 2.นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ 3.ศาสตราจารย์ทศพร ศิริสัมพันธ์ 4.ศาสตราจารย์พิเศษภักดี โพธิศิริ 5.นางวรารัตน์ อติแพทย์ 6.นายวิพล กิติทัศนาสรชัย 7.รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 8.ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 9.นายสราวุธ เบญจกุล 10.นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 11.นายสุเมธ รอยกุลเจริญ 12.พลเอก อาชาไนย ศรีสุข 13.นายดุสิต เขมะ
ศักดิ์ชัย กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ให้จัดให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ ความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

ท่อนสุดท้ายในคำสั่งแต่งตั้งนี่สำคัญ เพราะต้องจัดให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้วย.

“ซี.12”

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ ที่มีหน้าที่จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติกำหนดนั้น ได้ทำบันทึกไว้เป็นข้อมูลเพื่อติดตามการทำงานต่อไป 9 ต.ค. 2560 11:36 9 ต.ค. 2560 13:39 ไทยรัฐ