วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วันเลือกตั้งยังสะบัดพลิ้ว


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตรา พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 มีสาระสำคัญหลายประการ เช่น ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่แตกต่างจากที่ปรากฏในทะเบียนพรรค ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 500 คน สมาชิกต้องจ่ายค่าบำรุงพรรค และมีทุนประเดิม 1 ล้านบาท

กฎหมายพรรคการเมืองเป็นกฎหมายลูกฉบับที่ 2 ในจำนวน 4 ฉบับ ที่จำเป็นต่อการเลือกตั้ง และมีผลใช้บังคับต่อกฎหมาย กกต. ต้องดูกันต่อไปว่าหลังการประกาศใช้กฎหมายพรรค คสช.หรือรัฐบาลจะปลดล็อกให้พรรคทำกิจกรรมการเมือง เช่น การประชุมพรรคได้หรือไม่ อันที่จริงพรรคการเมืองน่าจะทำได้อยู่แล้ว หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญระบุว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ต้องจัดทำร่างกฎหมายลูก 10 ฉบับ ให้เสร็จภายใน 240 วัน หลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และเสนอร่างให้ สนช.พิจารณา ประธาน กรธ.เปิดเผยว่า จัดทำเสร็จแล้วเกือบทั้งหมด เหลือเพียง 3 ฉบับ อันได้แก่กฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. กฎหมายการได้มาซึ่ง ส.ว. และกฎหมาย ป.ป.ช.

รองนายกรัฐมนตรียืนยันมาโดยตลอดว่า จะมีเลือกตั้งหลังจากกฎหมายลูกแล้วเสร็จ น่าจะหมายถึงกฎหมายลูก 4 ฉบับ ที่จำเป็นต่อการเลือกตั้ง และมีผลใช้บังคับแล้ว 4 ฉบับ เหลือเพียง 2 ฉบับ คือกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. แม้แต่กฎหมายลูกอีก 6 ฉบับ ส่วนใหญ่ก็ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่เพียงกฎหมาย ป.ป.ช.

แม้กฎหมายลูกจะร่างเสร็จไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่กำหนดวันเลือกตั้งก็ยังสับสนพลิ้วไปพลิ้วมา นายกรัฐมนตรีแถลงว่า จะประกาศวันเลือกตั้งประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561 จึงคาดหมายกันว่าการเลือกตั้งอาจต้องเลื่อนไปเป็นต้นปี 2562ไม่ใช่ภายในปี 2561 ตามที่เคยสัญญา รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าหลังกฎหมายลูกเสร็จ ให้นับไปอีก 150 วัน

รัฐธรรมนูญมาตรา 268 เขียนไว้ว่า “ให้ดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส.ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน” นับแต่กฎหมายลูก 4 ฉบับ มีผลใช้บังคับ ไม่ได้หมายความว่าหลังจากประกาศใช้กฎหมายลูก 4 ฉบับแล้ว ต้องนับไปอีก 150 วัน หรือประมาณ 5 เดือน จึงจะดำเนินการเลือกตั้ง จะเลือกตั้งใน 60 วัน หรือ 90 วันก็ได้ โดยสรุปก็คือต้องเสร็จภายใน 150 วัน

มีเสียงวิจารณ์จากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรัฐมนตรียุติธรรมจากพรรคเพื่อไทย ว่าความชัดเจนของการเลือกตั้งไม่ได้อยู่ที่นายกรัฐมนตรี แต่อยู่ที่รัฐธรรมนูญที่กำหนดกรอบการจัดทำกฎหมายลูกไว้ แม้จะชักช้าอย่างไร แต่เมื่อคำนวณกรอบเวลาทั้งหมดแล้ว ต้องจัดการเลือกตั้งและได้ ส.ส. 95% ในปลายปี 2561 ถ้าทำตรงไปตรงมาไม่มีใบสั่ง.

ต้องดูกันต่อไปว่าหลังการประกาศใช้กฎหมายพรรค คสช.หรือรัฐบาลจะปลดล็อกให้พรรคทำกิจกรรมการเมือง เช่น การประชุมพรรคได้หรือไม่ 9 ต.ค. 2560 09:59 9 ต.ค. 2560 13:35 ไทยรัฐ