วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กก.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

กก.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

โดย ซี.12
9 ต.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:


เมื่อตอนปลายเดือนกันยายน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นกรรมการชุดใหญ่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติขึ้น 6 คณะ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติกำหนด

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้ออกเป็นประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยรวบรวมผู้คนจากวงการต่างๆเข้ามามากพอสมควร จึงขอทำบันทึกไว้เป็นข้อมูลเพื่อติดตามการทำงานต่อไป

1.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีขอบเขตของเรื่องที่จัดทำเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การทหาร อธิปไตย การต่างประเทศ ภัยพิบัติ อาชญากรรม การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และภัยอื่นๆ ที่คุกคามความมั่นคงแห่งชาติ โดยมี

1.พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วย 2.นายจรัมพร โชติกเสถียร 3.พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ 4.พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์ 5.พลเอก ทวีป เนตรนิยม 6.รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร 7.พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร 8.นายวันชาติ สันติกุญชร 9.นายสุวิทย์ สิมะสกุล 10.รองศาสตราจารย์อักษรศรี พานิชสาส์น 11.นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ กรรมการและเลขานุการ

2.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีขอบเขตเกี่ยวกับการค้า การลงทุน การผลิต การบริการ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาพื้นที่พิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ การอำนวยความสะดวกในทางธุรกิจ

1.นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วย 2.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 3.นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ 4.รองศาสตราจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 5.นายปพนธ์ มังคละธนะกุล 6. นายธฤต จรุงวัฒน์ 7.นายวิบูลย์ คูสกุล 8.นางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์ 9.นายสุภัค ศิวะรักษ์ 10.นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม 11.นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 12.ศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกุล กรรมการและเลขานุการ

มีหมายเหตุสำหรับคณะกรรมการชุดนี้ว่า หลังจากประกาศรายชื่อออกมาแล้วมีกรรมการรายหนึ่งคือ รองศาสตราจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ได้ขอลาออกโดยอ้างว่าไม่พร้อมที่จะทำงาน

3.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีขอบเขตด้านคุณธรรม จริยธรรม การศึกษา สุขภาวะ การพัฒนาสถาบันครอบครัว คุณภาพชีวิต การกีฬา นันทนาการ ทรัพยากรมนุษย์

1.นายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วย 2.นายดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ 3.นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 4.นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา 5.ศาสตราจารย์วรเวศม์ สุวรรณระดา 6.นายวรากรณ์ สามโกเศศ 7.นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ 8.นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล 9.นายสารัชถ์ รัตนาวะดี 10.นายสมประสงค์ บุญยะชัย 11.นายสุธี อัสววิมล 12.ศาสตราจารย์อุดม คชินทร 13.นายชาญวิทย์ ผลชีวิน กรรมการและเลขานุการ

ชุดที่สามนี้มีการวางตัวอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลบิ๊กตู่ตอนเริ่มแรก คือ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร เข้ามารับงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ

ส่วนอีก 3 ชุดที่เหลือจะได้ทำบันทึกต่อไป.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้