วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ประจิน' มอบเงิน-สิ่งของช่วย นร.ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

"ประจิน" ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก มอบเงินสนับสนุน ห้องสมุด อุปกรณ์กีฬา ให้นักเรียนด้อยโอกาส ในโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม โดยมี หน่วยงานร่วมกับ 40 บริษัทเอกชนร่วมโครงการ...เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 ต.ค. ที่โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม จ.พิษณุโลก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานส่งมอบโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560 พร้อมรับมอบเงินสนับสนุนบำรุงห้องสมุด อุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาจำนวน 600,000 บาท จากนายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย พร้อมอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน รถจักรยาน จากบริษัทต่างๆ ที่ร่วมโครงการ ก่อนส่งมอบให้กับ นายศรีทน ละม่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม โดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาร่วมในพิธีจำนวนมากสำหรับโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นโครงการที่สำนักงานพล.อ.อ.ประจิน ได้ร่วมกับหน่วยงานและบริษัทต่างๆ กว่า 40 บริษัท จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนในระดับหมู่บ้านหรือตำบลที่มีชั้นเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนมีความเหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดี มีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย มีการยกระดับทางวิชาการ โดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายในด้านต่างๆ

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า ในส่วนของโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงระบบกรองน้ำดื่มที่สะอาด การปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน การซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน โรงอาหาร การปรับปรุงสนามเด็กเล่น และพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน เช่น การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ นับได้ว่า มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม นักเรียนมีคุณภาพชีวิตสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น มีจิตสาธารณะ รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องขอขอบคุณหน่วยงานห้างร้านบริษัทต่างๆ ทั้งในส่วนของเอกชนและภาครัฐที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้จนสามารถดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี.

"ประจิน" ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก มอบเงินสนับสนุน ห้องสมุด อุปกรณ์กีฬา ให้นักเรียนด้อยโอกาส ในโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม โดยมี หน่วยงานร่วมกับ40บริษัทเอกชนร่วมโครงการ... 7 ต.ค. 2560 18:55 7 ต.ค. 2560 19:19 ไทยรัฐ