วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง SIKORSKY S92A

เครื่องบินพระที่นั่ง ตามคำอธิบายในราชาศัพท์ หมายถึง ยานพาหนะสำหรับพระมหากษัตริย์ ทรง หรือประทับ เพื่อเสด็จพระราชดำเนินในพระราชกรณียกิจต่างๆ โดยกล่าวถึงเครื่องบินทั้งประเภทใบพัด ไอพ่นและเฮลิคอปเตอร์ในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ต่างๆ ให้ต่อท้ายคำว่า "พระที่นั่ง" โดยใช้คำต่อท้ายเช่น "เครื่องบินพระที่นั่ง" และ "เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง" โดยคำว่า "พระที่นั่ง" ใช้เฉพาะยานพาหนะสำหรับพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระบรมราชกุมารี ส่วนเจ้านายพระองค์อื่นใช้คำว่า "ที่นั่ง" แทนคำว่า "พระที่นั่ง"

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติในที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้กองทัพอากาศ ทำการจัดซื้อจัดหาเฮลิคอปเตอร์แบบ S92A จากบริษัท Sikorsky International Operation, Inc ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 3 เครื่อง เพื่อสนองพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยถวายเป็นเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ สนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จำนวน 2 เครื่อง และเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะติดตั้งเปลพยาบาลและชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทุกระบบ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดบรรจุในฝูงบิน 201 รักษาพระองค์ กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี ประจำการ ณ ฝูงบิน 509 ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองทัพอากาศได้จัดหา เฮลิคอปเตอร์แบบ BELL-412 EP จำนวน 2 เครื่อง (ฮ.6 ง) มาใช้เป็นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ทดแทน..BELL-412 SP (ฮ.6 ค) จำนวน 2 เครื่อง เมื่อเข้าประจำการ เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจะต้องอยู่ในระดับของความปลอดภัยในการบินแบบสูงสุด มีอุปกรณ์สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ตลอดจนการป้องกันและดูแลรักษาสภาพเครื่องให้มีความพร้อมที่จะขึ้นบินอยู่ตลอดเวลา อายุการใช้งานของชิ้นส่วนทุกตำแหน่ง ต้องได้รับความสนใจเอาใจใส่ดูแลมากกว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป โดยใช้หลักเกณฑ์เมื่อครบระยะเวลา 5 ปี จะมีการพิจารณาจัดหาเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลำใหม่ทันที เมื่อกองทัพอากาศได้รับเครื่องลำใหม่แล้ว เครื่องเก่าที่เคยประจำการอยู่จะได้รับการปรับปรุงยกระดับให้มีความพร้อมในการสนองพระราชกรณียกิจของการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และบรรจุเข้าเป็นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสำรอง รวมถึงเป็นเฮลิคอปเตอร์ติดตามในขบวนเสด็จพระราชดำเนินต่อไป ซึ่งในขบวนเสด็จฯ นั้นจะบรรจุเฮลิคอปเตอร์ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงเป็นหลัก

Sikorsky S92A เป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีความปลอดภัยทางการบินสูง ออกแบบโดยบริษัท Sikorsky และได้ทำการส่งต่อให้บริษัทย่อยในต่างประเทศสร้างส่วนต่างๆ คือ ส่วนหัวผลิตที่ประเทศไต้หวัน ลำตัวประกอบขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น Engine Deck And Tail cone สร้างที่ประเทศสเปน ส่วนหางผลิตที่ประเทศจีน สำหรับ Sponsons หรือกระเปาะข้างเครื่องสำหรับชุดฐานล้อ สร้างที่ประเทศบราซิล ส่วน Main And Tail Rotor Blade สร้างที่บริษัท Sikorsky เครื่องยนต์ผลิตโดยบริษัท General Electric (GE) เฮลิคอปเตอร์แบบ S-92 A เป็นเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์กังหันแกน 2 เครื่องยนต์ มีที่นั่ง VIP จำนวน 2 ที่นั่ง และที่นั่งของผู้โดยสารจำนวน 12 ที่นั่ง นิยมใช้เป็นพาหนะสำหรับบุคคลสำคัญ หรือผู้นำของประเทศต่างๆ เช่น  มาเลเซีย บรูไน ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ เป็นต้น ทำการแผนแบบโดยบริษัทผลิตเฮลิคอปเตอร์เก่าแก่ชั้นนำของโลกอย่าง Sikorsky เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้เครื่องยนต์กังหันแก๊สเทอร์ไบน์ 2 เครื่องยนต์ ที่มีความปลอดภัยและมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินอากาศที่ทันสมัยมากที่สุด ในส่วนของเฮลิคอปเตอร์พยาบาลที่ทางกองทัพอากาศได้จัดเตรียมติดตั้งเปลพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อปฐมพยาบาลในเบื้องต้น สามารถติดตั้งเก้าอี้แพทย์และพยาบาลจำนวน 10 ที่นั่ง มีขีดความสามารถในการบินได้นาน 2.5 ชั่วโมง ด้วยความเร็วเดินทางที่ 151 น็อต หรือ 280 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีพิสัยบิน (บินไกล) ถึง 539 ไมล์ทะเล หรือ 970 กิโลเมตร

คุณสมบัติของผู้ที่เป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางการบินสูง มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินประจำอากาศยานพระราชพาหนะ ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการบินและเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบความไว้วางใจตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 มีชั่วโมงบินกับอากาศยานทุกแบบรวมแล้วมากกว่า หรือเท่ากับ 1,600 ชั่วโมงบิน มีชั่วโมงบินกับเครื่องเฮลิคอปเตอร์รวมแล้วมากกว่า หรือเท่ากับ 1,000 ชั่วโมงบิน ทั้งนี้ นักบินที่ 1 และนักบินที่ 2 ต้องมีชั่วโมงบินเฉพาะแบบกับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง Sikorsky S92A ไม่น้อยไปกว่า 300 ชั่วโมงบิน และ 100 ชั่วโมงบินตามลำดับ

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ชั้นยศในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธีรับมอบเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ Sikorsky รุ่น S92A ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองทัพอากาศ ดอนเมือง โดยเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ Sikorsky S92A บรรจุเข้าประจำการในฝูงบิน 201 รักษาพระองค์ กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี หลังจากนั้นจะทำการฝึกและปฏิบัติภารกิจ ณ ฝูงบิน 509 ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะในโอกาสต่อไป.

Sikorsky S92A Specifications
นักบิน.....................................2 นาย
ผู้โดยสาร................................19 คน
เครื่องยนต์..............................2 Turboshaft Engines
บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์-รุ่น.....General Electric -CT7-8A
กำลังสูงสุด..............................2,520 แรงม้า
ความเร็วเดินทาง.....................254 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ความเร็วสูงสุด........................306 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ความสูงบินปฏิบัติการ.............4,267 เมตร-14,000 ฟุต
พิสัยบิน(บินไกล).....................813 กิโลเมตร
น้ำหนักตัวเครื่อง......................7,070 กิโลกรัม
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด.................12,837 กิโลกรัม
Main Rotor Diameter.............17.17 เมตร
Rotor Blades (main/tail).........4/4
Tail Rotor Diameter................3.35 เมตร
Rotor Disc Area......................231.5 เมตรx2
ความกว้าง...............................17.10 เมตร
ความยาว.................................20.88 เมตร
ความสูง...................................5.47 เมตร

อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail chang.arcom@thairath.co.th
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/

เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะในฝูงบิน 201 รักษาพระองค์ กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี... 6 ต.ค. 2560 22:26 10 ต.ค. 2560 09:56 ไทยรัฐ