วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แต่งตั้ง 'พล.ต.อ.ชัยยะ' เป็นประธานบอร์ด ปปง. วาระ 4 ปี

แต่งตั้ง 'พล.ต.อ.ชัยยะ' เป็นประธานบอร์ด ปปง. วาระ 4 ปี

  • Share:

บอร์ด ปปง. แต่งตั้ง “พล.ต.อ.ชัยยะ” เป็นประธานบอร์ด ปปง. คนใหม่ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ...

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 6 ต.ค. ที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) ครั้งที่ 8/2560 ว่า การประชุมครั้งนี้ มีวาระการประชุมที่สำคัญ 2 วาระ คือ 1. การคัดเลือกประธานคณะกรรมการ ปปง. คนใหม่ จากคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 38/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปปง. โดยมีสาระสำคัญคือ ให้ยกเลิกความในมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ให้มีคณะกรรมการ ปปง. คณะหนึ่ง

ประกอบด้วย (1) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ (2) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นกรรมการ (3) เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ นั้น

พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ กล่าวอีกว่า ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2560 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 4 คน มีผลวันที่ 1 ต.ค.2560 ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 38/2560 ลงวันที่ 8 ส.ค.2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปปง. ประกอบด้วย 1. พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล 2. นายประยงค์ ปรียาจิตต์ 3. นายประสงค์ พูนธเนศ 4. น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ ปปง. ในวันนี้ ได้มีมติเลือก พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เป็นประธานคณะกรรมการ ปปง. และมีมติเลือก นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เป็นรองประธานคณะกรรมการ ปปง. ซึ่งจะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ กล่าวต่อว่า 2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรม เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2560 ได้มีมติเห็นชอบให้ นายอธิคม อินทุภูติ กลับเข้ารับตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.2560 ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธุรกรรมเป็นงานที่มีลักษณะที่อาจขัดหรือแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่หลักของข้าราชการตุลาการ ดังนั้น นายอธิคม อินทุภูติ จึงได้มีหนังสือที่ ศย 005/39906 ลงวันที่ 1 ส.ค.2560 ขอลาออกจากการเป็นกรรมการธุรกรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.2560

"ต่อมา คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้เสนอชื่อ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแล้วว่าเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรู้ความสามารถอันจะยังประโยชน์แก่การปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการธุรกรรมตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สำนักงาน ปปง. จึงเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ปปง. ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 6 ต.ค.2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายสราวุธ เบญจกุล เป็นกรรมการธุรกรรมแทนตำแหน่งที่ว่างลง" พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ กล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้