วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

โดย ซี.12

ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต.

มีผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 15,041 ราย ในการนี้มี ข้าราชการระดับสูง ได้รับพระราชทานสายสูงสุด คือ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก รวมอยู่ด้วย ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร และข้าราชการประเภทอื่นๆ...

ในส่วนของ ข้าราชการพลเรือน ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานมี ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาศ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปสันน์ เทพรักษ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เข้ามาเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี เช่นเดียวกับ ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เข้ามาเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี...

ปลัดกระทรวง ที่ได้สายสี่ปีนี้คือ บุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วิจารย์ สิมะฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กฤษศญพงศ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

รองปลัดกระทรวง ได้แก่ นรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง ปัญญรักษ์ พูลทิพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สุพจน์ โตวิจักษ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชาย นครชัย รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้ง ธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย...

ระดับอธิบดีมี ประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน สุวิชญา โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมทั้งเอกอัครราชทูตคือ เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน มนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม...

สำหรับข้าราชการระดับสูงที่เพิ่งเกษียณอายุราชการที่ได้รับพระราชทานสายสูงสุดในคราวนี้มี กนกทิพย์ รชตะนันทน์ อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เข้าสู่ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ สมช. ฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่เข้าสู่ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ สลน. เชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ อภินันท์ จันทรังษี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อำพล วงศ์ศิริ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ...

ของกระทรวงอื่น ได้แก่ วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ สมชาย หาญหิรัญ อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลดาวัลย์ คำภา อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมชาย พูลสวัสดิ์ อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อดีตอธิบดีกรมที่ดิน อยุทธ์ หรินทรานนท์ อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ โอฬาร พิทักษ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดวงพร รอดพยาธิ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ มาลี โชคล้ำเลิศ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ...

อดีตเอกอัครราชทูตและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ ณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา พรชัย ด่านวิวัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย แอฟริกาใต้ ประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย อดีตเอกอัครราชทูต ณ คูเวต พิเชษฐ์ ไพบูลย์ศิริ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นต้น ทั้งหมดนี้อาจจะหยิบยกมาได้ไม่ครบถ้วนขาดใครไปบ้างต้องขออภัย...

“ซี.12”

มีผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 15,041 ราย 6 ต.ค. 2560 10:48 6 ต.ค. 2560 13:40 ไทยรัฐ