วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างบ้านให้เด็กยากจน สร้างคนให้มีคุณภาพ

ชีวิตของคนเราที่เกิดมานี้ไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่สามารถเลือกที่จะมีหรือเลือกที่จะเป็นได้ ตราบใดที่ยังมีความอดทน กล้าต่อสู้กับอุปสรรคขวากหนามที่ขวางกั้นนั้นไปได้

“เกิดเป็นคนต้องดิ้นรนกันให้ได้”...มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่ กทม. ได้มีความห่วงใยและตระหนักในคุณค่าของเด็กนักเรียนที่อยู่ทั้งในชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานครและในชนบทห่างไกลความเจริญ ได้จัดกิจกรรม โครงการต่างๆขึ้นมาตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 2527 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ด้านอาหาร ด้านการฝึกอบรมบ่มนิสัย พัฒนาจิตใจตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา

อุปการะเด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาสในสังคมให้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือในชั้นสูงๆขึ้นไปจนกว่าเด็กแต่ละคนจะเรียนจบระดับปริญญาตรีเป็นที่สุด มีทั้งเลี้ยงดูอยู่ประจำ มีทั้งมาเช้า...เย็นกลับ มีทั้งอุปการะช่วยเหลือปัจจัยสี่เพื่อการดำรงชีพ 1 ใน 14 โครงการ ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้... “โครงการสร้างบ้านพักอาศัยให้เด็กนักเรียนที่ยากจนในชนบท” นับตั้งแต่ปี 2544 จนถึงตอนนี้ได้สร้างบ้านให้เด็กยากจนไปแล้ว 37 หลัง

พระมหาสมัย จินฺตโฆสโก ประธานมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่ ธนบุรี กทม. บอกว่า โครงการฯนี้ได้เริ่มสร้างบ้านหลังแรกให้เด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดออก “ค่ายอาสาพัฒนาชนบท” ไปสร้างสนามเด็กเล่น ห้องสมุด อยู่เป็นระยะเวลา 1 เดือนเต็ม...ได้มีกิจกรรมไปส่งน้องตามบ้านพักอาศัยด้วยจึงไปพบว่าบ้านของเด็กหญิงคนนี้อยู่กันอย่างลำบากมาก เป็นบ้านยกพื้นสูง 1 เมตร หลังคามุงหญ้าคา ฝาบ้านกั้นไม้ไผ่ ไม่มีไฟฟ้า...น้ำประปาใช้ ไม่มีห้องน้ำใช้

ครอบครัวนี้อยู่กันลำพังเพียง 3 ชีวิต ตา ยาย และหลานสาว...อยู่กันตามยถากรรมกลางไร่มันสำปะหลังของชาวบ้าน เมื่อทางมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนได้ทราบถึงความเป็นไป ความจำเป็นและความขาดแคลนเช่นนั้น จึงได้ชักชวนนิสิต นักศึกษา นักเรียนคนหนุ่มสาวของมูลนิธิฯ 30 คน ไปช่วยกันสร้างบ้านหลังใหม่เป็นอาคารปูนพื้นติดดิน 1 หลัง มีห้องน้ำ ต่อน้ำประปา ต่อไฟฟ้าให้ครอบครัวนั้นได้ใช้ดำรงชีวิต โดยใช้เวลาก่อสร้าง 15 วันก็ประสบความสำเร็จ...และอุปการะส่งเด็กให้ได้เรียนหนังสือในชั้นสูงๆขึ้นมา เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

มูลนิธิฯได้มีโครงการสร้างบ้านให้เด็กนักเรียนที่ยากจนในชนบทคนอื่นมาเรื่อยๆ ตามภูมิภาคต่างๆ โดยการให้ความช่วยเหลือทั้งหมดล้วนมาจากจดหมายที่เด็กนักเรียนเขียนส่งเข้ามา

มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าการดำรงชีพจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสี่คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ยังมีความจำเป็นขั้นพื้นฐานของทุกชีวิต เด็กแต่ละคนจะเกิดขึ้นบนความพร้อมหรือไม่พร้อมของคนที่เป็นพ่อหรือแม่ก็ตาม บนความยากดีมีจนหรือไม่เพียงใดก็ตาม บนแห่งหนตำบลใดของประเทศไทยก็ตาม พวกเขาคือทรัพยากรอันสำคัญของสังคมและประเทศชาติ เมื่อพวกเขาเกิดขึ้นมาแล้วต้องช่วยกัน

“ประคบประหงม สอดส่อง ดูแล สนับสนุนให้พวกเขาได้รับโอกาสที่ดี ได้รับแสงสว่างแห่งชีวิต ได้รับการเอาใจใส่จากผู้ใหญ่ในสังคม ตลอดจนมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์ มีชีวิตอยู่ในบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข การให้ความช่วยเหลือเด็กๆเหล่านั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกฝ่าย....”

การสร้างบ้านให้เด็กนักเรียนที่ยากจนในชนบทแต่ละหลังนั้น แต่ละปีทางมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนได้รับจดหมายขอความช่วยเหลือจากเด็กมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อรวบรวมได้ตามแผนของโครงการฯแล้วก็จะมีการออกสำรวจความเป็นจริง...ความเป็นไปถึงพื้นที่ของเด็กแต่ละคน โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าว่าจะไปสำรวจหรือไปเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อจะได้พบเห็นกับความเป็นจริงของเด็ก ...ครอบครัวว่ามีความเป็นอยู่เช่นใด เป็นชีวิตที่ “ยากจน” หรือเป็นชีวิตที่ “อยากจน” เมื่อสำรวจได้ครบถ้วนทุกข้อแล้วก็จะส่งให้คณะกรรมการมูลนิธิฯพิจารณา

ถ้ามีจดหมายขอความช่วยเหลือมาหลายรายก็คัดเลือกให้อยู่ในกรอบที่มูลนิธิฯให้ความช่วยเหลือได้ในแต่ละปี เพราะเมื่อสร้างบ้านให้เด็กและครอบครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะอุปการะส่งเสียให้เด็กในครอบครัวนั้นได้มี “ทุนการศึกษา” ใช้เรียนต่อจนจบปริญญาตรีเป็นที่สุด จึงจะหมดภาระของมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนไป

แน่นอนว่า...จะต้องใช้เวลาให้ความช่วยเหลือ 10-15 ปี ทุกอย่างจึงจะถึงฝั่งแห่งความสำเร็จ

บ้านแต่ละหลังใช้เวลาก่อสร้าง 10 วันก็จะสำเร็จ...วัสดุอุปกรณ์จัดซื้อในพื้นที่ แบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เสา 12 ต้น วัสดุอุปกรณ์เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ 2 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น อ่านหนังสือ ใต้ถุนบ้านเปิดโล่งใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสนทนากับเพื่อนบ้าน สร้างห้องน้ำให้ 1 หลัง สร้างโรงครัว 1 หลัง ต่อน้ำประปาหรือเจาะบาดาลให้ใช้ ต่อไฟฟ้าเข้าบ้านให้ได้ใช้เหมือนกับผู้คนทั่วไป ใช้งบประมาณเป็นค่าก่อสร้างหลังละประมาณ 2-3 แสนบาท

ซึ่งแล้วแต่แต่ละพื้นที่ว่าค่าวัสดุอุปกรณ์จะมีราคาสูงต่ำเพียงใด? ส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดล้วนมาจากประชาชนทั่วไปในสังคมที่ทราบข่าว...มีจิตเมตตาศรัทธาร่วมบริจาคสมทบผ่านมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน แล้วนำไปช่วยเหลือเด็กยากจนตามโครงการฯดังกล่าวอย่างทันท่วงทีจนประสบความสำเร็จ

ล่าสุด...มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่ กทม. ได้สร้างบ้านและมอบบ้านให้ น.ส.ศิริรัตน์ ทอนเทพ นักเรียนชั้น ม.4 ที่บ้านดงเค็ง ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งครอบครัวยากจนมาก เด็กทั้ง 5 ชีวิตพักอาศัยอยู่กับคุณยายตามประสาของคนยากจนหาเช้ากินค่ำ ทั้งหมดพักอยู่ในกระต๊อบผุๆ เก่าๆหลังหนึ่งในกลางหมู่บ้าน หลานทั้ง 5 คนนอนอยู่ในบ้านหลังนั้นซึ่งไม่มีหน้าต่างเลย

มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนได้ไปสัมผัสความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนั้นตั้งแต่เช้าตรู่ของเช้าวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 รวมถึงได้สร้างบ้านและมอบบ้านให้ น.ส.มัลลิกา โพธิ์ศรีดา นักเรียนชั้น ม.4 ที่บ้านโนนผาแดง ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ชีวิตและครอบครัวของเธอมีอยู่กัน 4 คน พ่อกับแม่และลูกสาว ลูกชาย 2 คน ตามประสาคนจน บ้านเดิมยกพื้นสูง 30 เซนติเมตร หลังคาและฝาบ้านมุงด้วยสังกะสีเก่าๆ ไม่มีหน้าต่าง ประตูเข้าบ้านไม่มี เปิดโล่งให้ผู้คนสามารถเข้าออกได้อย่างสบาย แต่ไม่มีใครเข้าไปเพราะบ้านเก่าและชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่เป็นที่สนใจของผู้คนที่สัญจรไปมาทั้งๆที่บ้านหลังนี้อยู่ติดกับถนนใหญ่ที่มีผู้คนสัญจรผ่านไปมาแต่ละวันมากมาย

บ้านแต่ละหลังทั้ง 37 หลังนี้ อยากจะใช้ชื่อว่า “บ้านร่มเย็น”...บ้านที่ผู้เข้าไปพักอาศัยแล้วจะได้มีชีวิตที่เป็นสุขและร่มเย็น เพราะได้อาศัยใบบุญจากประชาชนผู้มีจิตเมตตา...ศรัทธาในสังคมร่วมแบ่งปันมาให้

“ความร่มเย็นล้วนเกิดขึ้นจากทุกส่วนทุกฝ่ายในสังคมที่ช่วยกันแสดงออกถึงความเอื้ออาทรแก่ผู้ยากไร้ ผู้ขาดโอกาส ช่วยกันยื่นสิ่งที่ดี สิ่งที่งามให้กับพวกเขาเหล่านั้น ส่วนคนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นจะมีกติกาว่า ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เกี่ยวข้องกับการพนัน รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์”

นอกจากนี้ยังต้องขยันทำมาหาเลี้ยงชีวิตด้วยความอดทน ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัว...หมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นคุณงามความดี...เป็นบุญกุศลจากการมีบ้านหลังใหม่

ผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย...ด้านการศึกษาแก่เด็กยากจนหรือต้องการรับความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่ ซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 0-2465-6165, 0-2466-8354, โทรสาร 0-2472-4212 ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด (08.00-16.00 น.) บริจาคสมทบช่วยเหลือเด็กตามโครงการดังกล่าว โอนเงินเข้าบัญชี “มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ประเภทสะสมทรัพย์

“การสร้างบ้านให้เด็กนักเรียนที่ยากจนในชนบท เป็นการสร้างเยาวชนให้มีความสุข ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาจนเติบโตขึ้นมากลายเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคมไทยต่อไปในระยะยาว...”

จึงขออนุโมทนา สาธุการ กับทุกคนทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วย ส่วนร่วม ส่วนสนับสนุนให้ความหวังของเด็กยากจนในชนบทได้มีฝันที่กลายเป็นจริงขึ้นมา ตลอด 33 ปีที่ผ่านมา...เติบโตเป็น “พลัง” ให้กับสังคมและชาติบ้านเมืองต่อไป.

ชีวิตของคนเราที่เกิดมานี้ไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่สามารถเลือกที่จะมีหรือเลือกที่จะเป็นได้ ตราบใดที่ยังมีความอดทน กล้าต่อสู้กับอุปสรรคขวากหนามที่ขวางกั้นนั้นไปได้ 6 ต.ค. 2560 09:44 6 ต.ค. 2560 09:44 ไทยรัฐ