วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จุฬาราชมนตรี ออกข้อปฏิบัติสำหรับมุสลิม ร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพ

จุฬาราชมนตรี ออกข้อปฏิบัติสำหรับชาวไทยมุสลิม ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ...

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและประชาชนชาวไทย ที่นับถือศาสนาอิสลาม ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระบุ ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ความทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักจุฬาราชมนตรี ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยมุสลิมทุกคน ได้แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังต่อไปนี้

1. ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บทบัญญัติศาสนาอิสลาม มิได้มีข้อห้ามในการไปปรากฏตัว หรือร่วมแสดงความอาลัยในพระราชพิธี ยกเว้นการร่วมในการประกอบพิธีกรรมอันเป็นพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ ได้แก่ การจัดทำดอกไม้จันทน์ การถวายหรือวางดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศ หรือการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปยังพระเมรุมาศ ทั้งในส่วนกลาง และในส่วนของจังหวัด ดังกล่าวนี้ถือเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อเฉพาะศาสนา ที่บทบัญญัติศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้เข้าร่วมได้

2. ในฐานะพสกนิกรชาวไทยมุสลิมที่เทิดทูนและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงขอเชิญชวนให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

     2.1 ร่วมปฏิบัติในกิจกรรมที่มิได้เป็นพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ การแสดงตนเป็นจิตอาสาเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับพิธีกรรมในข้อ 1 อาทิ การให้บริการหรือมอบอาหารและเครื่องดื่ม การช่วยเหลือด้านการพยาบาลหรือด้านอื่นแก่ผู้เข้าร่วมแสดงความอาลัยและในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั้งในส่วนกลางและในส่วนของจังหวัด เป็นต้น

      2.2 จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การทำความสะอาดและการปรับภูมิทัศน์ของศาสนสถานให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น

      2.3 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อการเจริญรอยตามและสืบสานพระราชปณิธานในพระอัจฉริยภาพของพระองค์

      2.4 ให้มัสยิดทั่วราชอาณาจักรได้นำเสนอคุตบะห์ (ธรรมกถา) เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

      2.5 การแต่งกายในห้วงเวลาดังกล่าวข้างต้น มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้    2.5.1 ข้าราชการ ให้แต่งเครื่องแต่งกายตามระเบียบราชการกำหนด

         2.5.2 ประชาชนทั่วไป ให้แต่งกายสุภาพแบบธรรมดาทั่วไปที่ไม่ฉูดฉาด

จุฬาราชมนตรี ออกข้อปฏิบัติสำหรับชาวไทยมุสลิม ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ... 5 ต.ค. 2560 16:23 5 ต.ค. 2560 16:40 ไทยรัฐ