วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.รับหลักการเพิ่มเบี้ยยังชีพคนแก่ รายได้น้อย เดือนละ 100 บาท

สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ดึงเงินกองทุนภาษีบาป 4,000 ล้านบาท เพิ่มเบี้ยยังชีพคนชราที่มีรายได้น้อย 3 ล้านคน เดือนละ 100 บาท

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 60 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ..... ตามที่ ครม.เสนอมา มีสาระสำคัญ คือ การจ่ายเงินสงเคราะห์โดยนำเงินจากกองทุนภาษีบาป 2% จำนวน 4,000 ล้านบาทต่อปี มาเพิ่มเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามที่ได้ขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจะได้เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 100 บาทต่อเดือน อาทิ จากเดิมคนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปและมีรายได้น้อย จากที่เคยได้เบี้ยยังชีพ 600 บาท เพิ่มเป็น 700 บาท อายุ 70 ปี จากเดิมได้ 700 บาท เพิ่มเป็น 800 บาท โดยจะมีผู้สูงอายุเกิน 60 ปี และไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิดังกล่าวกว่า 3 ล้านคน

ทั้งนี้ สมาชิก สนช.ส่วนใหญ่ อาทิ นายสมชาย แสวงการ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ อภิปรายสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เนื่องจากมีผู้สูงอายุในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น เป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ควรได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้น และควรคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุที่เดือดร้อนจริงๆ เพื่อความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ในที่สุดที่ประชุม สนช.มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ด้วยคะแนน 205 ต่อ 1 เสียง งดออกเสียง 4 พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการ 19 คน กำหนดเวลาพิจารณา 45 วัน

สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ดึงเงินกองทุนภาษีบาป 4,000 ล้านบาท เพิ่มเบี้ยยังชีพคนชราที่มีรายได้น้อย 3 ล้านคน เดือนละ 100 บาท 5 ต.ค. 2560 14:51 5 ต.ค. 2560 15:01 ไทยรัฐ