วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห่วงคนไทยแย่หลังเกษียณอายุ การออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังต่ำมาก

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงภาพรวมการออมเงินผ่านกองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ของพนักงานเอกชนของไทยนั้น ยังมีจำนวนน้อยมากทั้งที่เปิดให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมานานถึง 30 ปี โดยปัจจุบันมีภาคเอกชนเพียง 17,000 ราย หรือคิดเป็น 2.8% ของภาคเอกชนทั้งหมด ที่มีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงาน ขณะที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีอยู่เพียง 3 ล้านคน คิดเป็น 21.5% ของพนักงานในภาคเอกชนหรือแรงงานในระบบ

“ไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ซึ่งจะมีผู้สูงอายุ 20% ของประชากรทั้งหมด ดังนั้น การออมเงินเพื่อให้มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอหลังเกษียณจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่กลับพบว่าการออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังอยู่ในระดับที่ต่ำมาก”

ดังนั้น ก.ล.ต.จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ บลจ.ที่ให้บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เร่งเชิญชวนให้นายจ้างหรือภาคเอกชน จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และที่อยู่มามากกว่า 10 ปี รวมถึงการผลักดันให้มีการเพิ่มกองทุนรวมรูปแบบต่างๆให้ผู้ลงทุนได้เลือกลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น และจัดงาน “SEC Retirement Savings Symposium 2017” ขึ้น เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนตลอดช่วงสัปดาห์แรกของเดือน ต.ค.2560.

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงภาพรวมการออมเงินผ่านกองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ของพนักงานเอกชนของไทยนั้น ยังมีจำนวนน้อยมาก 5 ต.ค. 2560 07:04 5 ต.ค. 2560 08:26 ไทยรัฐ


advertisement