วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.ระดมกึ๋น16ราชวิทยาลัยอัพเกรดการแพทย์

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมหารือความร่วมมือกับ 16 ประธานราชวิทยาลัย/วิทยาลัยวิชาชีพของประเทศ ไทย ว่า สธ.และราชวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้ร่วมหารือความร่วมมือการดำเนินงานใน 3 ด้าน คือ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนโควตา การศึกษาของนักเรียนทุน สธ. และการอบรมในสาขาต่อยอดตามแผนพัฒนาระบบบริการทั้ง 19 สาขาของ สธ. 2.การพัฒนาระบบบริการแก่ประชาชน ได้แก่ สนับสนุนการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ การพัฒนาระบบ/วางแผนทรัพยากร การสร้างนวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา และ 3.ความร่วมมือ อื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ โดยจะนำข้อสรุปมาเป็นข้อตกลงความร่วมมือ และลงนามร่วมกันในเดือน ธ.ค.นี้ เป็นแผนความร่วมมือระยะ 1-3 ปี ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

“16 ราชวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้เสนอโครงการ/ แผนการพัฒนาที่จะร่วมมือกับหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น อาทิ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จะร่วมกันกำจัดมะเร็งปากมดลูก ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของหญิงไทยให้ลดลงหรือหมดไปภายใน 10 ปี และการลดการผ่าตัดคลอด ซึ่งมีสูงถึงร้อยละ 40 ของการคลอด ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จะรณรงค์ลดการหักซ้ำของกระดูกสะโพกในผู้สูงอายุ เป็นต้น” ศ.นพ.ปิยะสกลกล่าว.

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมหารือความร่วมมือกับ 16 ประธานราชวิทยาลัย/วิทยาลัยวิชาชีพของประเทศ ไทย ว่า สธ.และราชวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้ร่วมหารือความร่วมมือการดำเนินงานใน 3 ด้าน 4 ต.ค. 2560 23:28 5 ต.ค. 2560 01:31 ไทยรัฐ