วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลวิจัยไม้โตเร็ว-พืชพลังงาน

โดย สะ-เล-เต

แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ปี 2558-2579 ตั้งเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพิ่มขึ้นเป็น 40% จากเดิม 20% เพื่อผลิตไฟฟ้า 37,000 เมกะวัตต์ การนำเศษเหลือจากภาคเกษตรอย่างเดียวมาผลิตไฟฟ้าจึงไม่เพียงพอ จำเป็นต้องปลูกพืชพลังงานเข้ามาเสริม

ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ประธานกรรมการโครงการร่วม กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เผยถึงความคืบหน้าผลงานวิจัยด้านไม้โตเร็วและพืชพลังงาน ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...การศึกษาศักยภาพของพื้นที่ดินเสื่อมโทรมในการปลูกไม้โตเร็วรวม 5 สกุล ได้แก่ ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์-กระถินเทพา กระถินยักษ์ สนประดิพัทธ์ และเสม็ดขาว

เมื่อคำนึงถึงผลกำไรสูงสุดจากการปลูกพบไม้สกุลยูคาลิปตัสคุ้มค่าที่สุด ขณะที่ปัญหาใหญ่คือ เรื่องขาดแคลนแรงงาน ในระยะสั้นจึงต้องเร่งพัฒนาเครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานเพื่อช่วยลดต้นทุน

นอกจากนั้นยังมีโครงการศึกษารูปแบบการปลูกยูคาลิปตัสร่วมกับมันสำปะหลังในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคอีสาน ในแปลงทดลองสวนป่าช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อนำไปขยายผลได้ต่อไป

ส่วนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตและคุณภาพหญ้าเนเปียร์ พบหญ้าเนเปียร์สามารถปลูกและให้ผลผลิตได้ในพื้นที่แห้งแล้ง ดินไม่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นได้ พบว่าระดับน้ำที่ลดลงในดิน ส่งผลให้ปริมาณเฮมิเซลลูโลสของหญ้าเนเปียร์เพิ่มขึ้น 1.5% แต่เซลลูโลสและลิกนิกลดลง 6% และ 2% ตามลำดับ...น่าจะเป็นผลดีในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของจุลินทรีย์ในการหมักก๊าซมีเทนให้สูงขึ้นได้

ขณะที่การปรับปรุงพันธุ์หญ้าเนเปียร์ พบบางพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีกว่าพันธุ์ปากช่อง 1 ที่นิยมปลูกทั่วไปในขณะนี้ แต่พันธุ์ทั้งหมดยังให้ผลผลิตต่ำ หรือไม่สามารถเติบโตได้ในดินเค็มปานกลาง แต่สายพันธุ์ลูกผสมที่พัฒนาขึ้น มีบริษัทเอกชนนำไปปลูกทดสอบในพื้นที่ดินเค็มของบริษัทใน จ.ชัยภูมิ แล้ว ส่วนในดินเปรี้ยวพบว่ามีลูกผสม 1 สายพันธุ์ในจังหวัดปทุมธานีและนครนายก ที่เป็นสายพันธุ์ที่ดีกว่าในปัจจุบัน.

สะ–เล–เต

แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ปี 2558-2579 ตั้งเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพิ่มขึ้นเป็น 40% จากเดิม 20% เพื่อผลิตไฟฟ้า 37,000 เมกะวัตต์ 4 ต.ค. 2560 10:35 4 ต.ค. 2560 10:35 ไทยรัฐ