วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ออกกฎคุมสอบ น.ธ.-ธรรมศึกษา

พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า ตามที่ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดสอบนักธรรมในระดับชั้นต่างๆ โดยเริ่มสอบนักธรรม (น.ธ.) ชั้นตรีไปเมื่อวันที่ 29 ก.ย.-2 ต.ค.ในปีนี้จะเป็นปีแรกที่นำระเบียบสนามหลวงแผนกธรรมว่าด้วยการจัดสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.2560 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก สม.แล้วมาบังคับใช้ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการคุมสอบ โดยระเบียบดังกล่าวจะเพิ่มในส่วนบทกำหนดโทษ หากพบว่าประธานอำนวยการ ประธานกำกับห้องสอบ พระสังฆาธิการที่เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ และให้ประธานอำนวยการ ประธานกำกับห้องสอบ ร่วมพิจารณาลงโทษในส่วนของกรรมการกำกับห้องสอบที่ไม่ได้เป็นพระสังฆาธิการแล้วแต่กรณี ซึ่งการเพิ่มบทลงโทษขึ้นมาในระเบียบนี้ เพื่อต้องการให้พระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานอำนวยการ ประธานกำกับห้องสอบ และกรรมการกำกับห้องสอบ มีความรับผิดชอบมากขึ้น หากพบเกิดปัญหาในการจัดสอบจะถือว่ามีความผิด.

พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่าตามที่ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดสอบนักธรรมในระดับชั้นต่างๆ โดยเริ่มสอบนักธรรม (น.ธ.)ชั้นตรีไปเมื่อวันที่ 29 ก.ย.-2 ต.ค. 4 ต.ค. 2560 00:45 4 ต.ค. 2560 03:10 ไทยรัฐ


advertisement