วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ฟังข้อคิดนานาชาติวางกรอบปฎิรูป

ฟังข้อคิดนานาชาติวางกรอบปฎิรูป

  • Share:

ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) วันที่ 3 ต.ค.คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดประชุมวิชาการเรื่อง “บริบทการศึกษานานาชาติสู่การปฏิรูปการศึกษาไทย” มี ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระฯ เป็นประธาน ที่ประชุมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาบริษัท McKinsey&Company มานำเสนอประสบการณ์การปฏิรูปการศึกษา โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า จากการนำเสนอผลวิจัยเรื่องการศึกษาของประเทศต่างๆทั่วโลกพบว่า แม้จะมีการลงทุนงบประมาณด้านการศึกษาเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าคุณภาพการศึกษาจะดีขึ้น อาทิ ออสเตรเลียลงทุนการศึกษาถึง 270% แต่คุณภาพการศึกษาลดลง ขณะที่ประเทศเวียดนามมีการลงทุนน้อยแต่คุณภาพการศึกษากลับดีกว่าไทย

เลขาธิการ สกศ. กล่าวอีกว่า มีการนำเสนอว่าหากต้องการให้คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น ควรมุ่งไปที่คุณภาพครู รวมทั้งยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ทุกโรงเรียนควรมีผู้นำ โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนต้องมีทักษะความเป็นผู้นำขั้นสูง นอกจากนี้ บริษัทการศึกษานานาชาติได้มีข้อเสนอแนะ 10 ข้อที่จะทำให้ปฏิรูปการศึกษาไทยยั่งยืน ได้แก่

1.กำหนดความจำเป็นเร่งด่วนและเป้าหมาย

2.มีต้นแบบการเปลี่ยนแปลง

3.มีการจัดสรรงบประมาณรองรับปฏิรูป

4.สร้างแผนปฏิรูปตามช่วงเวลา

5.มีหน่วยเสนาธิการติดตามประเมินผล

6.ใช้กระบวนการแทรกแซงทั้งเชิงสนับสนุนและบังคับ

7.ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ

8.เสริมสร้างสมรรถนะการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ

9.สื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และ 10.สร้างการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งบอร์ดอิสระฯ จะนำข้อคิดจากผลวิจัยนี้มาวางกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นรูปธรรมต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้