วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แบ่งงานรองปลัดฯ พิชญาดูการศึกษา

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัด กทม. ลงนามคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัด กทม.ปฏิบัติราชการแทนปลัด กทม. ดังนี้ 1.นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. ปฏิบัติหน้าที่ด้านคุณภาพชีวิต และงบประมาณ รับผิดชอบสำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักงบประมาณ สำนักปลัด กทม. และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 2.นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัด กทม. ปฏิบัติหน้าที่ด้านบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบสำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด กทม. กอ.รมน. กทม. และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้

3.นายพิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม.ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ และการศึกษา รับผิดชอบสำนักการแพทย์ สำนักการศึกษา สำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. กองประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธน-เหนือ 4.นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัด กทม. ปฏิบัติหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์ และวัฒนธรรม รับผิดชอบสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักปลัด กทม. และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 5.นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัด กทม. ปฏิบัติหน้าที่ด้านผังเมือง สิ่งแวดล้อม และการคลัง รับผิดชอบสำนักผังเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการคลัง สำนักงานตรวจสอบภายใน กองอำนวยการตลาดนัด กทม. การพาณิชย์ของ กทม. และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้.

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัด กทม. ลงนามคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัด กทม.ปฏิบัติราชการแทนปลัด กทม. ดังนี้ 1.นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. ปฏิบัติหน้าที่ด้านคุณภาพชีวิต และงบประมาณ รับผิดชอบสำนักอนามัย... 3 ต.ค. 2560 00:11 3 ต.ค. 2560 00:31 ไทยรัฐ