วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มธ.ถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ "พระราชาธิบดีจิกมี"

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดือน ส.ค. ที่ประชุมมีมติทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระราชาธิบดีองค์ที่ 5 แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่ง มธ.รู้สึกเป็นเกียรติอันสูงส่งที่ได้รับพระราชานุญาตให้ทูลเกล้าฯถวายปริญญาครั้งนี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับประเทศภูฏาน เพื่อขอทูลเกล้าฯถวายปริญญาในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย หรือจะให้ มธ.นำปริญญาบัตรไปทูลเกล้าฯถวายที่ประเทศภูฏาน

อธิการบดี มธ. กล่าวต่อไปว่า สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ทรงมีคุณสมบัติพร้อมจะเป็นผู้นำแห่งการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ทรงมีภูมิรู้ที่ได้จากการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันชั้นนำ ในขณะที่ทรงเป็นพุทธมามกะที่ให้ความสำคัญแก่การพัฒนาจิตวิญญาณ ทรงเรียนรู้และยึด แบบแผนการปฏิบัติพระองค์ที่ดีตามรอยพระบาทของสมเด็จพระราชบิดา และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งราชวงศ์จักรีของประเทศไทย นอกจากนี้ การเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบแทนสมเด็จ พระราชบิดา ซึ่งทรงสละพระราชบัลลังก์ และได้ทรงเป็นกำลังหลักทุ่มเทพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วราชอาณาจักร เพื่อทรงสดับความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจากประชาชนชนบท และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ความเห็น ทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบ รัฐสภาและกฎหมายรัฐธรรมนูญ จนสามารถนำประเทศเปลี่ยนผ่านจากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์เข้าสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในปี พ.ศ.2551.

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดือน ส.ค. ที่ประชุมมีมติทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ แด่ พระราชาธิบดีจิกมี 2 ต.ค. 2560 00:49 2 ต.ค. 2560 04:02 ไทยรัฐ