วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝากความหวัง

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ ออกมาเมื่อวันก่อน ซึ่งเป็น ไปตาม พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 โดยมีคณะกรรมการฯ อยู่ 5 คณะ

โดยในส่วนของที่เกี่ยวกับด้านกีฬาของเรา มีแทรกอยู่ในคณะที่ 3 คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตไว้มี คุณธรรม จริยธรรม การศึกษา สุขภาวะ การพัฒนาสถาบันครอบครัว คุณภาพชีวิต การกีฬานันทนาการ

ซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ในกลุ่มนี้มี 13 ท่าน ประกอบด้วย ประธาน กฤษณพงศ์ กีรติกร, กรรมการ มี ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, นนทิกร กาญจนะจิตรา, ปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา, ศ.วรเวศม์ สุวรรณระดา, วราภรณ์ สามโกเศศ, วลัยรัตน์ ศรีอรุณ,ศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล, สารัชถ์ รัตนาวะดี, สมประสงค์ บุญยะชัย, สุธี อัสววิมล, ศ.อุดม คชินทร และชาญวิทย์ ผลชีวิน ซึ่งรั้งตำแหน่งเลขานุการด้วย

แน่นอนแต่ละท่านล้วนมีประวัติดีเด่น และมีประสบการณ์ที่ช่ำชองในภาระหน้าที่ตามขอบเขตที่วางไว้ แต่สำหรับขอบเขตกีฬานั้น ต้องยอมรับว่าดูรายชื่อแล้ว คนกีฬาอาจจะชี้นิ้วไปที่ “อาจารย์หรั่ง” ชาญวิทย์ ผลชีวิน ว่า เป็นคนที่ใกล้กับวงการนี้ที่สุด

ส่วนใครจะคิดเห็นเป็นประการใด ก็เป็นอิสระตามความรู้สึกนึกคิด เป็นเสรีภาพที่ไม่กระทบกับใคร อาจารย์หรั่งนั้น นับเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดคนหนึ่งในวงการกีฬา ผ่านตำแหน่งสำคัญๆในช่วงหลังๆจนต้องทึ่งและชื่นชม เชื่อว่าหลายคนคงจะอิจฉา

ก็คงไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์อะไร ยุคนี้เมื่อมีการเลือกสรร คัดกันมา และแต่งตั้งกันออกมาแล้วก็ต้องรอดูผลงาน และฝากความหวังกันไว้

ยุทธศาสตร์ชาติที่จะมาเกี่ยวข้องกับกีฬา ตามการดีไซน์ในปัจจุบันที่มีมาทั้ง สนช. สปช. สปท. มาถึงกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่งานกีฬาเป็นเศษเสี้ยวที่ปะปนอยู่ในเนื้องานก้อนใหญ่ๆ

ก็คงได้แต่หวังว่าท่านผู้มีความสามารถที่ถูกวางตัวให้มาทำภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ จะมีความเข้าอกเข้าใจ และแสวงหาข้อมูลที่เป็นจริง จับต้องได้ และสร้างสิ่งที่เป็นรูปธรรมให้บังเกิดขึ้นในอนาคต

ต่อไปคงมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น มาปฏิบัติหน้าที่อีก ตามที่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติมอบหมายในขอบเขตต่างๆ รวมถึงขอบเขตกีฬา ก็หวังว่าจะได้ผู้ที่มีความคิด ความชำนาญ ในแต่ละด้านอย่างแท้จริงเข้ามาช่วย

ก็หวังว่าจะมองกีฬาอย่างรอบด้าน หลากหลายมิติ เพื่อเป็นยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง...

“เบี้ยหงาย”

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ ออกมาเมื่อวันก่อน ซึ่งเป็น ไปตาม พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 โดยมีคณะกรรมการฯ อยู่ 5 คณะ 30 ก.ย. 2560 04:40 30 ก.ย. 2560 04:40 ไทยรัฐ