วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้เรียนลดลงจี้อุดมศึกษาปรับตัว

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานงานรำลึกวันสถาปนาทบวงมหาวิทยาลัยครบ 45 ปี ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่า ปัจจุบันต้องยอมรับว่าจำนวนผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษามีจำนวนลดลง สาเหตุจากการที่จำนวนประชากรลดลง และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลาย ทำให้ผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้น ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีการทบทวนการเรียนการสอน และรูปแบบการจัดการศึกษาใหม่ เน้นการพัฒนาทักษะ และความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศ

ขณะที่บทบาทของ สกอ.ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การปรับโครงสร้างเป็นกระทรวงการอุดมศึกษานั้น ด้านโครงสร้างของ สกอ.คงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่เรื่องการจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เช่น จัดหลักสูตรที่ตอบสนอง 10 กลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งลดการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ เพื่อนำงบประมาณไปสมทบการส่งเสริมการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มากขึ้น ส่วนตำแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษานั้น ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นอย่างไร ซึ่งตนก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะคนที่จะมาเป็นปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในระบบการบริหารงานอุดมศึกษาในภาพรวม.

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานงานรำลึกวันสถาปนาทบวงมหาวิทยาลัยครบ 45 ปี ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่า 30 ก.ย. 2560 04:12 30 ก.ย. 2560 04:12 ไทยรัฐ