วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กพร. เผยผลงานปี 60 ทะลุเป้า ทดสอบและพัฒนาแรงงาน รวมกว่า 4 ล้านคน

อธิบดี กพร. เผยผลงานปี 2560 พัฒนาแรงงานแล้วกว่า 4 ล้านคน สู่เป้าหมายพัฒนากำลังคนของประเทศเป็น Productive Manpower ในระยะ 5 ปีเป็น Brainpower ภายในปี 2579 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน..

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการตั้งเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้การนำของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างกำลังคนของประเทศให้เป็น Productive Manpower ในระยะ 5 ปีแรก (2560-2564) ให้เป็นกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ แรงงานมีมาตรฐานและมุ่งเน้นขจัดอุปสรรคต่างๆ ด้านแรงงานให้หมดสิ้นไป และหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 “วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดย กพร. มีผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ที่โดดเด่นในหลายด้าน ภายใต้สโลแกน “สร้างเครือข่าย ใช้พื้นที่ วิถีประชารัฐ ขจัดคอร์รัปชัน” ซึ่งใน ปี 2560 กำหนดให้เป็นปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 สามารถพัฒนาคนกว่า 4 ล้านคน

ทั้งนี้ ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา กพร.ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยพัฒนาทักษะให้กำลังแรงงานไปแล้วจำนวน 4,160,122 คน ดำเนินการเองจำนวน 199,979 คน ส่งเสริมสถานประกอบกิจการดำเนินการจำนวน 3,960,143 คน ค่าใช้จ่ายที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1,931,274,194.54 บาท การส่งเสริมอีกด้านสำหรับผู้ประกอบการ SMEs 180 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ช่วยลดการสูญเสียกว่า 337 ล้านบาท และพัฒนาแรงงานในสถานประกอบกิจการเหล่านี้ได้อีกกว่า 451 ล้าน

นอกจากนี้ ยังดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วจำนวน 74,469 คน โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System) มาใช้ในการทดสอบภาคทฤษฎี เพื่อสร้างความมั่นใจและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานด้านดังกล่าว พร้อมปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาอาชีวะ ระดับ ปวช.ปีสุดท้าย ซึ่งอายุไม่ถึง 18 ปี ให้สามารถเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฯ ได้ รวมถึงมีผลงานการประเมินความรู้ ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารแล้วจำนวน 73,804 คน

นายธีรพล กล่าวต่อว่า เพื่อให้การพัฒนาฝีมือแรงงานมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในปี 60 จึงยกระดับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนำร่อง 12 แห่งทั่วประเทศ เป็นสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง ตามจุดเน้นของแต่ละพื้นที่ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะด้าน อาทิ AHRDA เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ด้านยานยนต์/ชิ้นส่วน, จั้งตั้งศูนย์ฝึกอบรม MARA (Manufacturing automation and robot academy) ขึ้น พัฒนาทักษะ Multi-skill ให้กับแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการ และในอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน อาหาร พลาสติก แม่พิมพ์ เป็นต้น โดยดำเนินการพัฒนาแรงงานในด้านเทคโนโลยีชั้นสูงแล้วจำนวน 20,133 คน จากเป้าหมาย 19,864 คน

สำหรับผลงานเด่นอีกด้านคือ การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ เป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ ฝึกอบรมให้พนักงานของตนเอง ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสามารถนำค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 100 พร้อมเพิ่มช่องทางการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายผ่านระบบ E-Service โดยไม่ต้องจัดส่งเป็นเอกสารอีกต่อไป นอกจากนั้นแล้วยังกำหนดมาตรการจูงใจ การดำเนินงานดังกล่าวทำให้ กพร.ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทการพัฒนาดีเด่น จากกระทรวงการคลัง

ขณะที่ กพร.นำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้แรงงานทุกกลุ่ม ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน ปี 60 ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ ในเมนู It’s your choice “คุณเลือกได้” เป็นการฝึกอาชีพผ่านออนไลน์ เพียงเข้า website ที่ www.dsd.go.th เท่านั้น มีให้เลือกถึง 13 สาขา 128 ชุด ประกอบด้วยสาขาด้านช่างฝีมือ ด้านภาษา และอาชีพอิสระ มีผู้เข้าศึกษาบทเรียนกว่า 300,000 ครั้ง

รวมทั้ง ด้านบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับงบประมาณพัฒนาทักษะให้กับแรงงานเพื่อนบ้าน (ลาว กัมพูชา เมียนมา) ดำเนินการฝึกทั้งสิ้น 1,085 คน นอกจากนี้ กพร. ยังมีการฝึกอาชีพให้กลุ่มพิเศษ การฝึกอาชีพตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การฝึกผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษ และการฝึกอาชีพให้กับชนกลุ่มน้อยอีกด้วย อีกทั้งมีผลการปฏิบัติงานที่กพร. ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีวินัย ทำให้ได้รางวัลหน่วยงานที่มีกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย ลดความเสี่ยงการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเภทหน่วยงานที่รักษาวินัยดีขึ้น จากสำนักงาน ก.พ. โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม กพร.ได้วางเป้าหมายการดำเนินงาน โดยจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 20 ปี ให้สอดรับกับกรอบการพัฒนากำลังคนระยะ 20 ปีของรัฐบาล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมายแรงงานไทยเป็น Brainpower ภายในปี 2579 ซึ่งปี 2561 มีเป้าหมายพัฒนากำลังแรงงานอีกกว่า 3.7 ล้านคนจากงบประมาณกว่า 2,300 ล้านบาท เน้นการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กว่า 9.8 หมื่นคน.

อธิบดี กพร. เผยผลงานปี 2560 พัฒนาแรงงานแล้วกว่า 4 ล้านคน สู่เป้าหมายพัฒนากำลังคนของประเทศเป็น Productive Manpower ในระยะ 5 ปีเป็น Brainpower ภายในปี 2579 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.. 29 ก.ย. 2560 15:09 29 ก.ย. 2560 15:23 ไทยรัฐ