วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบซูชิร้านใหญ่-เล็กมีเปื้อนเชื้อโรค ผลสุ่มตรวจ กทม.ปีละ 2 ครั้ง

เผยอุณหภูมิตู้อาหารสูงเกินเป็นเหตุ

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. รายงานข่าวจากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย แจ้งว่า จากโครงการศึกษาวิจัยความปลอดภัยด้านอาหารในซูชิหน้าอาหารดิบ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างซูชิหน้าอาหารดิบ ได้แก่ ปลาดิบ หอยดิบ ปลาหมึกดิบ ไข่กุ้งดิบ ปลาซาบะดอง ปูอัด และหน้าสาหร่าย จากร้านอาหารญี่ปุ่นจำนวน 293 ตัวอย่าง เพื่อหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร 4 ชนิด ปีละ 2 ครั้ง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างครั้งแรก ระหว่างเดือน ธ.ค.2559-ก.พ.2560 และครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มี.ค.2560-พ.ค.2560 จากผลการสุ่มตรวจพบว่าร้านขนาดใหญ่ในอาคารจำนวน 51 แห่ง พบเชื้อ 2 แห่ง ร้านขนาดเล็กในอาคารจำนวน 135 แห่ง พบเชื้อ 4 แห่ง ซุ้มหรือแผงลอยในอาคาร 70 แห่ง พบเชื้อ 5 แห่ง และซุ้มแผงลอยในตลาดและบาทวิถี 37 แห่ง ไม่พบเชื้อ โดยรวมจาก 293 ร้าน พบเชื้อ 11 ร้าน

นอกจากนี้ ยังพบว่าร้านอาหารบางส่วนยังขาดการบริหารจัดการระบบการสุขาภิบาลที่ดี เช่น ซูชิที่จำหน่ายจัดวางในตู้โชว์ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 5 องศาเซลเซียส ซึ่งตามหลักแล้วต้องอยู่ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส และมีการปั้นเตรียมรอไว้ขายนานเกิน 2 ชั่วโมง รวมทั้งผู้สัมผัสอาหารไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารที่กรุงเทพมหานครกำหนด อีกทั้งไม่ตรวจสุขภาพประจำปีครบ 9 โรค อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 และ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ โดยขั้นตอนต่างๆในการเก็บรักษาวัตถุดิบ การประกอบ ปรุง และจำหน่ายซูชิเป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้เกิดการปนเปื้อน และเร่งให้เชื้อเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ กองสุขาภิบาลอาหารจะนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำเป็นแนวทางจัดการสุขาภิบาลอาหารและป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ให้กับผู้ประกอบการต่อไป.

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. รายงานข่าวจากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย แจ้งว่า จากโครงการศึกษาวิจัยความปลอดภัยด้านอาหารในซูชิหน้าอาหารดิบ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างซูชิหน้าอาหารดิบ ได้แก่ ปลาดิบ หอยดิบ ปลาหมึกดิบ ไข่กุ้งดิบ ปลาซาบะดอง... 29 ก.ย. 2560 03:49 29 ก.ย. 2560 03:49 ไทยรัฐ