วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถึงปลัดไมตรี

โดย ซี.12

ในบรรดาปลัดกระทรวงทั้งหลายที่ถึงคราวต้องจากลาตำแหน่งสำคัญด้วยการเกษียณอายุราชการนั้น

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นข้าราชการที่เป็นที่รู้จักมักคุ้นทั้งในและนอกราชการในฐานะข้าราชการนักคิด นักทำงาน ที่มีทั้งหลักการและวิชาการที่เป็นมาตลอดชีวิตการรับราชการไม่ว่าตำแหน่งไหน

เมื่ออยู่ในตำแหน่งเล็ก ตำแหน่งระดับอำนวยการ ก็คิดให้นาย ทำให้นายจนเป็นที่ถูกอกถูกใจ เมื่อขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารก็มีวิธีการทำงานอย่างมีหลักและมีปมความคิดถ่ายทอดสอนงานลูกน้องด้วยความปรารถนาดี

การเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด ที่ตรัง พะเยา และภูเก็ต การเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และการเป็นปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใน 2 ปีสุดท้ายของชีวิตราชการ ผู้ว่าฯไมตรี-ปลัดไมตรี ได้คิดค้นหลักในการทำงานบันทึกไว้มากมาย

หนังสือชุด หลักคิด-หลักคน-หลักงาน จัดทำขึ้นเพื่อสร้างคนให้สู้งาน ตั้งแต่ฉบับพะเยา-ภูเก็ต และที่กระทรวง พม. รวม 4 เล่มเล็กๆ เป็นคู่มือให้ข้าราชการและผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นจังหวะก้าวเดิน ก้าวคิดเพิ่มศักยภาพของคนทำงาน ปฏิรูปการทำงานให้มีคุณภาพ ใช้ปฏิภาณ วิจารณญาณ เป็นส่วนประกอบให้การงานบรรลุผลลัพธ์อย่างสัมฤทธิผล

ปลัดไมตรี บันทึกไว้ว่า ชีวิตราชการ 39 ปี 3 เดือน 3 สัปดาห์ หล่อหลอมให้ได้เรียนรู้จากผู้บริหารระดับสูงสุดของประเทศ ระดับกระทรวง กรม จังหวัด จนถึงในชุมชน การได้สัมผัสประสบการณ์ ทำให้สั่งสมบทเรียนที่พอจะประมวลถ่ายทอด สร้างองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ

ผมรับราชการที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อกลางปี 2521 และสิ้นสุดวิถีราชการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี 2560 โดยส่วนใหญ่ของชีวิตราชการอยู่บนวิถีมหาดไทย

ผมเริ่มที่มั่นคงแห่งชาติ ยุติที่มั่นคงของมนุษย์...ที่สุดแล้วเป็นเรื่องเดียวกัน สอดคล้องต้องกัน เพียงระดับ และขีดวงตรงไหน

ในภูมิภาค คือ สุขที่สุด ที่ได้ทำงานกับชาวบ้าน เสน่ห์ของตรัง-พะเยา-ภูเก็ต ที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ยังตราตรึงบันดาลให้รู้จักความเป็นผู้นำ ผู้ฟัง ผู้เล่น ที่ต้องมีจังหวะ รู้จักสร้างสมดุลในการบริหารและบริบาลบ้านเมือง กล้าเดิน กล้าตัดสินใจ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ลงตัว บนความสุจริต และจิตมั่นคง
...การปกครองของชาวประชา แม้ยากนานา เราจะฟันและฝ่าไป...

สุดท้ายแห่งราชการ...ขอฝากหนังสือเล่มที่ 5 “หลักคิด หลักคน หลักงาน” ให้เป็นตำราแห่ง “มิตรไมตรี” กับผู้ใฝ่รู้ ผู้มีส่วนที่ได้สัมผัสกับงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นสำคัญ

ที่สุดแล้ว หนังสือทั้ง 5 เล่ม จักมุ่งให้เครือข่ายของเราทั้งหลายที่ร่วมเดินทาง เป็น...คนดีของแผ่นดิน...โดยแท้

16.30 น.วันนี้ ปลัดไมตรีจะได้ถอดหัวโขนอันหนักหน่วงที่สวมมาเกือบ 40 ปี ออกมาเป็นราษฎรเต็มขั้น ออกมาเป็น “ไมค์” ของเพื่อนพ้องน้องพี่ แต่มั่นใจได้ว่าคนคนนี้ไม่เคยลืมประชาชน.

“ซี.12”

ในบรรดาปลัดกระทรวงทั้งหลายที่ถึงคราวต้องจากลาตำแหน่งสำคัญด้วยการเกษียณอายุราชการนั้น นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นข้าราชการที่เป็นที่รู้จักมักคุ้นทั้งในและนอกราชการในฐานะข้าราชการ 28 ก.ย. 2560 11:02 28 ก.ย. 2560 15:10 ไทยรัฐ