วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มทภ.4 กางแผนงานปี61 เน้นยุติสถานการณ์ สร้าง'มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน'

"แม่ทัพภาคที่ 4" โชว์วิชั่นแผนงานประจำปี 2561 เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นยุติสถานการณ์ความรุนแรง เร่งพัฒนาเศรษฐกิจฯ และยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.ให้ดีขึ้นเกิดความ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"...

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60 เวลา 09.30 น. ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จ.ปัตตานี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในการประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 โดยมีผู้แทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พล.ท.ปิยะวัฒน์ กล่าวว่า แนวทางการขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 โดยขอให้ทุกภาคส่วนใช้หลักบูรณาการแผนการปฏิบัติงานร่วมกันในการแก้ปัญหา โดยปัจจุบันพบว่า สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากภาครัฐ มีทิศทางและพัฒนาการในการแก้ไขปัญหา มีความเข้าใจในวิถีชีวิตและความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งรับรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ของภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและเยาวชนเพิ่มขึ้น กอปรกับนานาชาติและองค์กรต่างประเทศ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น

"
สำหรับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่นำมาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานนั้น ยึดนโยบายของรัฐบาล โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ้งได้จัดทำนโยบายการบริหารและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2562 เพื่อใช้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยึดแนวทางการแก้ปัญหาตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายมุ่งไปสู่การขจัดปัญหาที่เป็นเงื่อนไขที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงทั้งในระดับบุคคล ระดับโครงสร้างและระดับวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุม ทั้งในมิติของงานความมั่นคง งานพัฒนาและงานอำนวยความยุติธรรม ซึ่งได้กำหนดกรอบเวลาการแก้ไขปัญหาไว้ 3 ระยะ 3 ขั้น ปัจจุบันกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ขั้นที่ 3 คือการเสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าว

พล.ท.ปิยวัฒน์ กล่าวด้วยว่า ในการปฏิบัติงานแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ยึดถือแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล โดยกำหนดการขับเคลื่อนงานเป็น 7 กลุ่มงาน ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งปวงในพื้นที่ และมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เร่งรัดการดำเนินการในทุกด้านและทุกมิติ โดยเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่อย่างแท้จริง และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชนและลักษณะพิเศษเฉพาะของแต่ละพื้นที่


ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รับผิดชอบในการบูรณาการ งานด้านความมั่นคง งานบังคับใช้กฎหมาย งานด้านการพัฒนา งานอำนวยความยุติธรรม งานการเสริมสร้างความเข้าใจ และแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและนำสันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างยั่งยืน ภายใต้บริบทของ สังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีเจตนารมณ์ที่จะยุติสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ให้ได้โดยเร็ว เพื่อสร้างสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง ประชาชน มีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน และพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นเกิดความ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" นำมาสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างแท้จริง ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง.

"แม่ทัพภาคที่ 4" โชว์วิชั่นแผนงานประจำปี 2561 เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นยุติสถานการณ์ความรุนแรง เร่งพัฒนาเศรษฐกิจฯ และยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.ให้ดีขึ้นเกิดความ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"... 27 ก.ย. 2560 12:12 27 ก.ย. 2560 12:50 ไทยรัฐ