วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจงมติสภา (ต่อ)

โดย ซี.12

คำชี้แจงของนางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในเรื่องการพิจารณางบประมาณในวาระที่สองที่ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต ทักท้วงนั้นมีดังนี้

โดยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวาระที่สอง ของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 53/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ก่อนเริ่มการพิจารณาประธานของที่ประชุมได้หารือต่อที่ประชุมว่า

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ ให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่างก่อนแล้วจึงย้อนไปลงมติทีละมาตราในภายหลังเฉพาะในมาตราที่คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการแก้ไข

ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 122 วรรคสอง ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับข้อหารือของประธานของที่ประชุม

ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเรียงตามลำดับมาตราในวาระที่สอง โดยประธานของที่ประชุมได้ให้เลขาธิการวุฒิสภาอ่านชื่อร่างพระราชบัญญัติและอ่านมาตราของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯทีละมาตรา เริ่มตั้งแต่มาตรา 1 ถึงมาตราสุดท้าย ซึ่งในการอ่านทีละมาตรานั้น เลขาธิการวุฒิสภาได้อ่านมาตราที่มีการแก้ไขและไม่มีการแก้ไขทุกมาตราทั้งหมดแล้ว โดยในมาตราที่คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการแก้ไขนั้น ประธานของที่ประชุมก็จะได้ถามต่อที่ประชุมเพื่อให้สิทธิ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีโอกาสอภิปราย ซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการใช้สิทธิ์อภิปรายในมาตราที่คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการแก้ไขตามลำดับมาตราจนจบร่าง แล้วจึงลงมติในมาตราที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไข

กรณีตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในครั้งดังกล่าว เลขาธิการวุฒิสภาได้อ่านมาตราที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไขและที่ไม่มีการแก้ไขทุกมาตราทั้งฉบับแล้วไปจนจบร่างก่อนที่จะมีการลงมติในมาตราที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไขซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 122 วรรคสองกำหนดไว้ ในส่วนของมาตราที่คณะกรรมาธิการวิสามัญไม่มีการแก้ไขนั้น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่มีสิทธิ์อภิปรายและถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญไม่มีการแก้ไขโดยไม่ต้องมีการลงมติ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 122 วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ 75

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2560 ทุกประการแล้ว โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมและการบันทึกที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถตรวจสอบถึงขั้นตอนและกระบวนการดังกล่าวได้

นี่คือคำชี้แจงของผู้รับผิดชอบในหน้าที่นี้โดยตรงซึ่งสาธารณชนคงเข้าใจในเรื่องราวและเหตุผล แต่ถ้ายังมีตรงไหนไม่กระจ่างก็คงต้องประสานการชี้แจงกับผู้ตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะ.

“ซี.12”

คอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง

แจงมติสภา

คำชี้แจงของนางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในเรื่องการพิจารณางบประมาณในวาระที่สองที่ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต ทักท้วงนั้นมีดังนี้ 27 ก.ย. 2560 10:02 27 ก.ย. 2560 13:08 ไทยรัฐ