วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้ง "พุทธวิทยาลัยหนานไห่" ใหญ่สุดในจีน

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กล่าวว่า จากการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นประธานสงฆ์ฝ่ายเถรวาท เปิดพุทธวิทยาลัย เพื่อเผยแผ่พุทธธรรมไปทั่วโลกและเจริญศาสนสัมพันธ์เถรวาทมหายาน ที่พุทธวิทยาลัยหนานไห่ วัดหนานซัน เมืองซันย่า เกาะไหหลำ (ไห่หนาน) สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า พุทธวิทยาลัยดังกล่าว ไม่เพียงแต่พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและสถานที่เท่านั้น ยังเป็นการแข่งขันของการศึกษาสงฆ์จีน และเพิ่มความน่าสนใจของประเทศจีนไปทั่วโลก ด้วยการส่งเสริมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวพุทธในพื้นที่ทะเลจีนใต้ และประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยแผ่วัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิม ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศทำให้เกิดมิตรภาพ สันติภาพ ความสามัคคี

พระพรหมสิทธิ กล่าวด้วยว่า สำหรับวิทยาลัยแห่งนี้ รัฐบาลและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจีน เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของคณะสงฆ์ และวิทยาลัยดังกล่าวได้เปิดขึ้นเพื่อรับรองบรรดาคฤหัสถ์ ผู้มีความสนใจในพระสัทธรรม เพื่อจะพัฒนาคนให้เป็นบุคลากรที่ต้องการของสังคม ถือได้ว่าเป็นวิทยาลัยพุทธศาสนาที่มีความพร้อมและทันสมัย เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน เพื่อพันธกิจของสถาบันส่งเสริมพระพุทธศาสนา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความเชื่อของชาวพุทธทั้งใน และประเทศใกล้เคียง แถบทะเล จีนใต้ เพื่อเผยแผ่พุทธธรรมไปทั่วโลก.

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กล่าวว่า จากการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นประธานสงฆ์ฝ่ายเถรวาท เปิดพุทธวิทยาลัย... 27 ก.ย. 2560 01:44 27 ก.ย. 2560 01:44 ไทยรัฐ