วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปธ.-กรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน ชุดใหม่ 7 คน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปธ.-กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ชุดใหม่ 7 คน "ชนะทัพ อินทามระ" นั่งประธาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีเนื้อหาว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติจำนวน 7 คน เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประชุมเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 238 และ 279 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ประกอบคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 23/2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ ให้ พล.อ.ชนะทัพ อินทามระ เป็นประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์, นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์, น.ส.จินดา มหัทธนวัฒน์, นายวีระยุทธ ปั้นน่วม, นายสรรเสริญ พลเจียก และ นางอรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ย. พ.ศ. 2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปธ.-กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ชุดใหม่ 7 คน "ชนะทัพ อินทามระ" นั่งประธาน 26 ก.ย. 2560 21:06 26 ก.ย. 2560 21:13 ไทยรัฐ