วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจงมติสภา

โดย ซี.12

นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำเรื่องชี้แจงถึงข้อความในคอลัมน์นี้ในเรื่อง “ข้อทักท้วงทางกฎหมาย” ที่นำเสนอเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 อันเป็นความคิดเห็นของ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่มีการระบุว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ชอบด้วยข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2560 เนื่องจากในการพิจารณาในวาระที่สองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานของที่ประชุมให้เลขาธิการวุฒิสภาอ่านเฉพาะมาตราที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไขเพื่อการลงมติเท่านั้น แต่มาตราที่คณะกรรมาธิการวิสามัญไม่มีการแก้ไขจะข้ามไปโดยไม่อ่านให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาและลงมตินั้น

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอชี้แจงกรณีดังกล่าว ดังนี้

1) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีทั้งหมด 65 มาตรา ในการพิจารณาในวาระที่สองของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีกรรมาธิการวิสามัญสงวนความเห็น และไม่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสงวนคำแปรญัตติ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 58 มาตรา คือมาตรา 4 ถึงมาตรา 60 และมาตรา 62

2) ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวาระที่สองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นการพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราได้มีข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2560 กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการลงมติในวาระที่สอง เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้วเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่า

“ข้อ 122 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วให้สภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา และให้สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะถ้อยคำหรือข้อความที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนกรณีที่มีการสงวนคำแปรญัตติ หรือการสงวนความเห็น ให้อภิปรายได้เฉพาะผู้แปรญัตติที่ได้สงวนคำแปรญัตติหรือกรรมาธิการที่ได้สงวนความเห็นไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

การพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราตามวรรคหนึ่งให้สภาพิจารณาและลงมติเรียงตามลำดับมาตราทีละมาตราจนจบร่าง เว้นแต่ประธานเห็นสมควรหรือสมาชิกร้องขอ จะพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่างไปก่อน แล้วจึงย้อนกลับไปลงมติทีละมาตราภายหลังก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ประธานอาจกำหนดให้ลงมติในมาตราใดหรือในประเด็นใดก่อนก็ได้

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม ให้พิจารณาเรียงตามลำดับมาตราที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายเดิมด้วย และให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 75 ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้านให้ประธานถามที่ประชุมสภาว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น หรือเป็นการพิจารณาญัตติที่เป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สอง โดยคณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขให้ถือว่าที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยกับญัตตินั้น”

นี่เป็นข้อบังคับที่ผู้ชี้แจงอ้างถึง วันต่อไปจะเป็นข้อเท็จจริงที่แจ้งมา.

“ซี.12”

นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำเรื่องชี้แจงถึงข้อความในคอลัมน์นี้ในเรื่อง “ข้อทักท้วงทางกฎหมาย” ที่นำเสนอเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 อันเป็นความคิดเห็นของ 26 ก.ย. 2560 11:44 26 ก.ย. 2560 12:09 ไทยรัฐ