วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยเพิ่มป่าอนุรักษ์ 20 ล้านไร่

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายการป่าไม้แห่งชาติ กำหนดให้มีพื้นที่ป่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ ประเทศ เป็นป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 และกรมอุทยานฯ ได้สนองนโยบายและเล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศไทยคือ ประมาณ 20.798 ล้านไร่ เพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมดิน น้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายาก และป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ำท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและนันทนาการของประชาชน

อธิบดีกรมอุทยานฯกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากรมอุทยานฯได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่า เช่น การปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง พุทธอุทยาน รวมทั้งโครงการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการ ประกาศเป็นอุทยานฯ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ขยายเขตอุทยานฯตามกฎ– หมาย หรือพื้นที่ผนวกเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และหากพบเห็นการตัดไม้ทำลายป่า บุกรุกพื้นที่ป่า กรุณาแจ้งมาที่ 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง.