วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยเพิ่มป่าอนุรักษ์ 20 ล้านไร่

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายการป่าไม้แห่งชาติ กำหนดให้มีพื้นที่ป่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ ประเทศ เป็นป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 และกรมอุทยานฯ ได้สนองนโยบายและเล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศไทยคือ ประมาณ 20.798 ล้านไร่ เพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมดิน น้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายาก และป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ำท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและนันทนาการของประชาชน

อธิบดีกรมอุทยานฯกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากรมอุทยานฯได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่า เช่น การปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง พุทธอุทยาน รวมทั้งโครงการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการ ประกาศเป็นอุทยานฯ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ขยายเขตอุทยานฯตามกฎ– หมาย หรือพื้นที่ผนวกเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และหากพบเห็นการตัดไม้ทำลายป่า บุกรุกพื้นที่ป่า กรุณาแจ้งมาที่ 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง.

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 26 ก.ย. 2560 03:46 26 ก.ย. 2560 03:46 ไทยรัฐ