วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศมส.-ศิลปากร ฟอร์มทีมวิจัยชาติพันธุ์

(แฟ้มภาพ)

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) องค์การมหาชน กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ศมส.กำหนดแผนการดำเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานด้านมานุษยวิทยา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 โดยตนพร้อมด้วย ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษาค้นคว้า การวิจัยชาติพันธุ์วิทยา ซึ่งสำหรับสาระสำคัญของการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จะเน้นกิจกรรมใน 5 ส่วน ได้แก่ การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนางานวิจัยด้านมานุษยวิทยาและโบราณคดี การพัฒนาการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน การร่วมมือในกิจกรรมวิชาการ และการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ และการร่วมมือผลิตเอกสารทางวิชาการ สำหรับงานวิจัยที่ทั้ง 2 หน่วยงานจะได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มีด้วยกันหลายเรื่อง อาทิ การจัดการระบบการผลิตอาหารทางเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารของกะเหรี่ยงบ้านหนองบาง จ.กาญจนบุรี เรื่องประสบการณ์ชีวิต ความหมายและปฏิบัติการต่อความชราภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทโซ่งในพื้นที่ภาคตะวันตกของไทย การค้าทางไกลยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย : หลักฐานโบราณคดีจากภาคกลางของประเทศไทย ทั้งนี้ หาก ศมส. สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น จะทำให้งานด้านมานุษยวิทยาทั้งในส่วนของปัญหาสังคม ชุมชน ชาติพันธุ์ มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วย.

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) องค์การมหาชน กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ศมส.กำหนดแผนการดำเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานด้านมานุษยวิทยา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565... 24 ก.ย. 2560 23:59 25 ก.ย. 2560 00:36 ไทยรัฐ