วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โฉมใหม่สภาการศึกษา

โดย ซี.12

ช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสภาการศึกษาและสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ซึ่งเป็นส่วนราชการใน สังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนการเสนอนโยบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการประเมินผลการจัดการศึกษา

นั่นคือมีการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ในคณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วย นายอรรถการ ตฤษณารังสี กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายวรชาติ เฉิดชมจันทร์ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) และ พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ รองศาสตราจารย์วินัย ดะห์ลัน กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายปานชัย สิงห์สัจเทพ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น

ส่วน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 1.ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานนท์ ด้านการศึกษา 2.นายสุภกร บัวสาย ด้านการศึกษา 3.รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี ด้านการศึกษา 4.นายกิตติศักดิ์ มังคละคีรี ด้านกฎหมาย 5.นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ ด้านกฎหมาย 6.นายอำนาจ บัวศิริ ด้านศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 7.นางจรวยพร ธรณินทร์ ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี 8.รองศาสตราจารย์จีรเดช อู่สวัสดิ์ ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา 9.ศาสตราจารย์ชนิตา รักษ์พลเมือง ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา 10.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ 11.นายนนทวัฒน์ สุขผล ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ 12.นายบดินทร์ อูนากูล ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ 13.นายสุกิจ อุทินทุ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ 14.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน 15.ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร 16.นายธาดา เศวตศิลา ด้านสื่อสารมวลชน 17.นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ด้านการเมืองการปกครอง 18.รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19.นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20.พลเอกพหล สง่าเนตร ด้านส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 21.นายกิติ มาดิลกโกวิท ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมีการโยกย้าย นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษาคนใหม่

ตามธรรมดาผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงในฝ่ายราชการประจำหากมีการโยกย้ายไปสู่ตำแหน่งอื่นมักจะเกิดความรู้สึกบ้างไม่มากก็น้อย

แต่ราย ปลัดชัยพฤกษ์ นี้กลับเป็นเรื่องตรงกันข้ามเพราะมีกระแสข่าวยืนยันจากกระทรวงศึกษาธิการว่าเจ้าตัวแจ้งความประสงค์ต่อฝ่ายการเมืองขอไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษาเอง

ด้วยเหตุผลที่ว่าได้ทำงานด้านบริหารทั้งตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ติดต่อกันมา 6 ปีแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาเกษียณอายุราชการอยากจะขอเปลี่ยนไปทำงานด้านวิชาการบ้างซึ่งก็ได้รับการตอบสนองด้วยดี

นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ คณะกรรมการสภาการศึกษาชุดใหม่ และเลขาธิการสภาการศึกษาคนใหม่จะได้ร่วมกันสร้างมิติใหม่ในวงการศึกษาอย่างชัดเจน.

“ซี.12”

ช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสภาการศึกษาและสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ซึ่งเป็นส่วนราชการใน สังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา 24 ก.ย. 2560 11:44 24 ก.ย. 2560 14:21 ไทยรัฐ