วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กฟก.ช่วยผู้ประสบน้ำท่วม

โดย สะ-เล-เต

จากเหตุการณ์อุทกภัยระหว่าง ก.ค.-ส.ค.ที่ผ่านมา พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 44 จังหวัด เป็นพื้นที่นาข้าว 2,290,000 ไร่, พืชไร่ 160,000 ไร่, พืชสวนและอื่นๆ 6,000 ไร่ ด้านประมง 13,324.75 ไร่ และด้านปศุสัตว์ สัตว์ตายและสูญหาย 48,214 ตัว รวมแล้วมีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 323,480 ราย

ทางรัฐบาลมีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย 3 มาตรการ

1.มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงการคลัง เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิง กรณีนาข้าวจะได้รับการชดเชยไร่ละ 1,113 บาท แต่ถ้าเกษตรกรร่วมโครงการประกันภัยพืชผลจะได้รับการชดเชยอีกไร่ละ 1,260 บาท แต่ต้องรอผลการสำรวจหลังน้ำลดอีกครั้ง

2.มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรฯ มีมาตรการเยียวยาชดเชยค่าเสียโอกาสรายได้ครัวเรือนละ 3,000 บาท

3. มาตรการการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) สมาชิกจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรเกษตรกร องค์กรละไม่เกิน 30,000 บาท แต่การได้รับการสนับสนุนจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลืออื่นๆของรัฐ

“ขณะนี้องค์กรเกษตรกรที่รวมตัวตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป มีประมาณ 54,440 องค์กร สมาชิก 6,705,978 ราย เมื่อเกษตรกรกลุ่มนี้มีปัญหา บอร์ด กฟก. เฉพาะกิจได้อนุมัติกรอบงบประมาณ 82,018,865 บาท สำหรับช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกที่ได้รับผลกระทบในแต่ละพื้นที่แล้ว”

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รมช.เกษตรฯ ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุน มีด้วยกัน 3 ด้าน...ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของกิจกรรมกลุ่ม เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซม หรือสร้างโรงเรือนเก็บพืชผล

ด้านการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลผลิตเพื่อนำมาแปรรูปและเพิ่มมูลค่า...และด้านการรวบรวมผลผลิตเชื่อมโยงการตลาด เช่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรวบรวมผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อจำหน่าย.

สะ–เล–เต

จากเหตุการณ์อุทกภัยระหว่าง ก.ค.-ส.ค.ที่ผ่านมา พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 44 จังหวัด เป็นพื้นที่นาข้าว 2,290,000 ไร่, พืชไร่ 160,000 ไร่, พืชสวนและอื่นๆ 6,000 ไร่ ด้านประมง 13,324.75 ไร่ และด้านปศุสัตว์ สัตว์ตาย 24 ก.ย. 2560 10:59 24 ก.ย. 2560 14:33 ไทยรัฐ