วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ประจิน' เปิดตลาดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม หวังขับเคลื่อน ปท.สู่ 4.0

"ประจิน" นำทีมเปิดงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 : วิจัยขายได้ อย่างยิ่งใหญ่ หวังหนุนงานวิจัย นำประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และไทยแลนด์ 4.0...

ที่ไปรษณีย์กลางบางรัก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 : วิจัยขายได้ พร้อมด้วย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการจัดงานดังกล่าว เพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้นำงานวิจัยมาพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรม และปัจจัยหลักสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและประเทศไทย 4.0

โดย พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผลงานวิจัยรวมกว่า 3 แสนผลงาน ร้อยละ 40 จากผลงานวิจัยทั้งหมดเป็นงานวิชาการ และมีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่ได้นำมาพัฒนาและใช้จริง การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการนำสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่งานวิจัย ไปสู่ผู้ที่ต้องการนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์ ที่จะสามารถมาช่วยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น นำประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกทั้งตั้งเป้าว่างานนี้จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา ได้มีความสนใจที่จะเข้ามาสู่ระบบงานวิจัยให้มากยิ่งขึ้น สำหรับพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยในอนาคต

ด้าน ศ.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเทศไทย 4.0 โดยได้มอบหมายสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการร่วมของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานบริหารจัดการในภาพรวมของการขับเคลื่อนการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในมิติเชิงพาณิชย์และมิติต่างๆ และได้นำร่องจัดงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 4 แห่ง เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงในแต่ละกระทรวง ตลอดจนสถาบัน องค์กรและหน่วยงานภาคเอกชน ให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างหรือนำผลจากการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์

ต่อมา วช.ได้รับมอบหมายให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในกลุ่ม ผู้สร้างสรรค์ผลิตผลงานวิจัย และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ให้นำเสนอผลงานวิจัยในระดับที่มีความพร้อมใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเป็นผลิตผลที่คัดกรอง วิเคราะห์ข้อมูลจากคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลการวิจัยของหน่วยงานทั่วประเทศ จำนวน 172 หน่วยงาน เพื่อขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ เชิงชุมชน/สังคม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศ รวมถึงการผลักดันให้เกิดกลไกและกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมโยงในรูปแบบต่างๆ ระหว่างนักวิจัย เจ้าของผลงานวิจัย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้ใช้เป็นสำคัญ

ทั้งนี้งานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด วิจัยขายได้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย. ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรักและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ บางรัก กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สามารถเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการผลงานวิจัยแล้วยังมีผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยการให้คำปรึกษาจาก SME BANK และกรมทรัพย์สินทางปัญญา มาให้คำแนะนำให้กับผู้ที่สนใจตลอดการจัดงานอีกด้วย.

"ประจิน" นำทีมเปิดงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 : วิจัยขายได้ อย่างยิ่งใหญ่ หวังหนุนงานวิจัย นำประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และไทยแลนด์ 4.0... 24 ก.ย. 2560 07:05 24 ก.ย. 2560 07:25 ไทยรัฐ