วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

พรรคการเมืองและนักการเมืองทั้งเรียกร้องและวิงวอน ให้รัฐบาลผ่อนคลายให้พรรคทำกิจกรรมการเมืองที่จำเป็นได้ ติดต่อกันนานแรมปี แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง เสียงเรียกร้องจึงเงียบหายไปด้วยความเหนื่อยหน่าย จนกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องออกมาเรียกร้องเอง ให้ปลดล็อกให้พรรคทำกิจกรรมบางอย่างได้ หลังมี พ.ร.บ.พรรคการเมือง

กิจกรรมที่พรรคการเมืองต้องทำ ในขณะที่ประเทศกำลังก้าวเดินไปสู่การเลือกตั้ง อาจจะเป็นการประชุมพรรค เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารใหม่ การหาสมาชิกและขยายสาขาพรรค การกำหนดนโยบายในการหาเสียง และบริหารประเทศ การกำหนดยุทธศาสตร์ในการหาเสียง การเตรียมตัวบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง และเตรียมระดมทุน เป็นต้น

รัฐบาลอ้างว่ายังไม่ถึงเวลา และกฎหมายพรรคการเมืองยังไม่ประกาศใช้ เป็นข้ออ้างที่คล้ายกันกับการไม่กำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน กฎหมายพรรคการเมืองเป็นกฎหมายธรรมดาๆ กรธ.ร่างเสร็จนานแล้ว และมีการถกเถียงกันมาหลายเดือน แต่ขณะนี้เงียบหายไป ไม่ทราบว่าถูกดองหรือถูกแช่แข็งอยู่ที่ไหน เพราะไปยังไม่ถึง สนช.

หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 การทำกิจกรรมที่จำเป็นของพรรค น่าจะเป็นเรื่องปกติ ไม่ต้องขออนุญาตจาก คสช. เพราะประชาชนและพรรคย่อมมีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ทุกประการ แม้จะยังไม่มีกฎหมายลูกรองรับ แต่รัฐธรรมนูญระบุว่า ประชาชนสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

ถ้าจะอ้างว่าพรรคทำกิจกรรมการเมืองไม่ได้ เพราะขัดคำสั่ง คสช. เท่ากับถือว่าคำสั่ง คสช. ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ” บรรดากฎหมาย หรือกฎ หรือข้อบังคับใด ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ “เป็นอันใช้บังคับไม่ได้” เป็นกฎหมายที่โมฆะ ต้องยกเลิก ถือรัฐธรรมนูญเป็นใหญ่

ตามปกติ หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ รัฐบาลและรัฐสภามักจะตรวจสอบว่ามีกฎหมายหรือคำสั่งใดบ้างที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และใช้บังคับไม่ได้ เพื่อออกกฎหมายยกเลิกให้ถูกต้อง เพราะถ้าไม่ยกเลิกและยังใช้บังคับต่อไป ผู้ที่บังคับใช้กฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ อาจถูกร้องเรียนให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ ฐานจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

อาจจะอ้างว่าบทเฉพาะกาลให้ผู้นำ คสช.มีอำนาจต่อไปจนกว่ารัฐบาลใหม่จะเข้ารับหน้าที่ แต่ไม่น่าจะหมายถึงให้ผู้นำ คสช. มีอำนาจ ออกคำสั่งงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา รวมทั้งบทบัญญัติเรื่องสิทธิและเสรีภาพ ที่ต้องยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ นั่นก็คือประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน.

พรรคการเมืองและนักการเมืองทั้งเรียกร้องและวิงวอน ให้รัฐบาลผ่อนคลายให้พรรคทำกิจกรรมการเมืองที่จำเป็นได้ ติดต่อกันนานแรมปี แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง เสียงเรียกร้องจึงเงียบหายไปด้วยความเหนื่อยหน่าย... 22 ก.ย. 2560 10:50 22 ก.ย. 2560 13:29 ไทยรัฐ