วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กยท. เปิดหลักสูตร การผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำยางข้นชนิดครีม

การยางแห่งประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตร "การผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำยางข้นชนิดครีม" เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า นำนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา สู่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางพาราไทย


เมื่อวันที่ 22 ก.ย.60 นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กล่าวว่า กยท.ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำยางข้นชนิดครีม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายรุ่น เนื่องจากหลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้นำยางพารามาแปรรูปให้มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ยางเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตลอดจนผู้ประกอบกิจการยาง ตามแผนงานการสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่ โครงการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรม กิจกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง

"ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และมีความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติยาง กระบวนการผลิตน้ำยางข้นชนิดครีม พร้อมทั้งเรียนรู้กระบวนการทำและทดสอบคุณภาพน้ำยางข้นชนิดครีม การตีฟอง การทำให้น้ำยางสดแยกตัวโดยใช้สารเคมี 'ครีมมิ่งเอเจ้น' ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากและที่สำคัญ คือ มีการลงทุนน้อยกว่าการผลิตน้ำยางข้นชนิดที่ต้องใช้เครื่องปั่นที่มีราคาสูง" นางณพรัตน์กล่าว

นางณพรัตน์ กล่าวด้วยว่า การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา 4 องค์กร ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ยาง ด้านเทคโนโลยีการผลิตหรือการแปรรูปยางพารา ด้านการวิเคราะห์ทดสอบยาง และผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐานสากล ทั้งในระดับต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมถึงข้อมูลสารสนเทศยางพารา และการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยางให้กับภาคเอกชน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากยางพาราที่ตนเองสนใจ และกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่ายางพาราของประเทศต่อไปได้ ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 'การผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำยางข้นชนิดครีม' รุ่น 2 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2560 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง โทร. 02 9407391 ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท.

การยางแห่งประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตร "การผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำยางข้นชนิดครีม" เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า นำนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา สู่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางพาราไทย 22 ก.ย. 2560 09:14 22 ก.ย. 2560 09:30 ไทยรัฐ