วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขุดค้นโบราณคดีก่อนทำท่อระบายน้ำ 4 ถนนเกาะรัตนโกสินทร์

พร้อมประสานกรมศิลปากรร่วมตรวจสอบ

รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม. เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2561 สำนักการระบายน้ำได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ จำนวน 99 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวจะแก้ไขปัญหาน้ำรอระบายบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ถนนเจริญกรุง ถนนพระพิพิธ ถนนมหาราช ถนนสนามไชย ถนนหน้าพระลาน และซอยท่าข้าม สำหรับการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เบื้องต้นได้กำหนดก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.2 เมตร พร้อมบ่อสูบน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ถนนท่าพระจันทร์ รอบสนามหลวง ถนนท้ายวัง ถนนหน้าพระลาน พื้นที่ 8.6ตร.กม.

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นโบราณสถานที่ต้องอนุรักษ์ซึ่งการดำเนินโครงการใดๆในพื้นที่อนุรักษ์นี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าก่อนจะดำเนินการใดๆ โดยเฉพาะหากขุดพบโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ ต้องประสานไปยังกรมศิลปากรเพื่อตรวจสอบ และในปีงบประมาณ 2561 สำนักการระบายน้ำได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างเหมาขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ดังนี้ 1.ถนนสนามไชย 2.ถนนท้ายวัง 3.ถนนมหาราช และ 4.บริเวณถนนหน้าพระลาน รวมงบประมาณ 4.2 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการขุดสำรวจได้ในต้นปี 2561โดยใช้เวลาในการขุดสำรวจและรายงานผลไปยังคณะกรรมการกรุงฯภายใน 6 เดือน.

รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม. เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2561 สำนักการระบายน้ำได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ จำนวน 99 ล้านบาท 22 ก.ย. 2560 04:48 22 ก.ย. 2560 04:48 ไทยรัฐ