วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โยกย้ายอธิบดีอัยการ

โดย ซี.12

การโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งอธิบดีอัยการสำนักงานต่างๆ และอธิบดีอัยการภาคต่างๆยังมีอีกจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วย

31.นายปราโมทย์ ศรีเตียเพ็ชร อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 5 เป็น อธิบดีอัยการภาค 1 32.นางสาวกัลยา สินวิสูตร อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองขอนแก่น เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีภาษีอากร 33.นาย วิโรจน์ อรุณโรจน์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 5 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 7 34.นายพีรยุทธ์ ประดิษฐ์กุล อธิบดีอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอัยการสูงสุด 35.นางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด

36.นายวิชาญ ธรรมสุจริต อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 9 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 37.นายจิรพล วชิรไพศาล อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ เป็น อธิบดีอัยการภาค 6 38.นายเนตร นาคสุข อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูง 39.นายจารนัย อานามวัฒน์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 5 40.นายยรรยง พิทยพันธุ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 4 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดี
ศาลสูงภาค 1

41.นายสาวิตร บุญประสิทธิ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 3 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว 42. นายวิเชียร ถนอมพิชัย อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 6 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต 43.นายสุริยะ แบ่งส่วน อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 1
ชุดต่อไปเป็นรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีต่างๆที่ได้เลื่อนขึ้นเป็นอธิบดีอัยการ มีดังนี้

44.นายประสิทธิ์ สุขนฤเศรษฐกุล รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแพ่งธนบุรี เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 1 45.ร้อยโท ไชยา เปรมประเสริฐ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 2 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 2 46.นายสมโภชน์ ลิ้มประยูร รองอธิบดีอัยการภาค 7 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 8 47.นายการุณ บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองระยอง 48.นายไพบูลย์ ถาวรวิจิตร รองอธิบดีอัยการภาค 9 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 9 49.นางวลัยรัตน์ วิชพันธุ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด 50.นายรุจ เขื่อนสุวรรณ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์

51.นายจำรัส อัตถสุริยานันท์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี 52.นายสุพิศาล สุธรรมชัย รองอธิบดีอัยการภาค 8 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 8 53.นายชัยวัฒน์ ตันติ์เปล่ง รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีภาษีอากร เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 3 54.นายปัญญา สุนทรพฤกษ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 9 เป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 55.นายเทพสิทธิ์ รักไตรรงค์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครอง เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครอง

รองอธิบดีอัยการที่เลื่อนขึ้นเป็นอธิบดีอัยการยังมีอีกชุด.

คอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง

ทีมใหม่อัยการ

“ซี.12”

การโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งอธิบดีอัยการสำนักงานต่างๆ และอธิบดีอัยการภาคต่างๆยังมีอีกจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วย 21 ก.ย. 2560 10:41 21 ก.ย. 2560 12:55 ไทยรัฐ