วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปธ.บอร์ด สสปท.ใหม่พบ รมว.แรงงาน รับนโยบายขับเคลื่อนงานส่งเสริมปลอดภัย

"บิ๊กอภิชาติ" ฟิตรับตำแหน่ง ประธานบอร์ดใหม่ สสปท.คนใหม่ เข้าพบ "รมว.แรงงาน" เพื่อรับนโยบาย และพร้อมขับเคลื่อนงานส่งเสริมความปลอดภัย ในการทำงาน ชี้ 1 ปีในตำแหน่งจะเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศ ตามโรดแม็ป...

พล.อ.อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้เข้ารายงานตัวต่อ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน หลังจากที่ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน โดยภายหลังเข้าร่วมประชุมกระทรวงแรงงาน พร้อมได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของ รมว.แรงงาน เพื่อดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพราะการป้องกันให้คนทำงานปลอดจากเหตุที่จะทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย อันเนื่องจากการทำงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

พล.อ.อภิชาต กล่าวว่า รมว.แรงงาน ให้ความสำคัญ ต่อการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานเป็นอย่างมาก ต้องการให้แรงงานได้ทำงาน ในสภาพแวดล้อมที่ดี รู้เท่าทันอันตรายและวิธีการป้องกัน มีสำนึกความปลอดภัยและวินัยในการทำงาน ซึ่งก็เป็นบทบาทหน้าที่ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ที่จะต้องรับมาวางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานตามอำนาจหน้าที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว

พล.อ.อภิชาติ กล่าวด้วยว่า ในการเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นการเข้ามาช่วงกลางวาระของคณะกรรมการ ซึ่งจะมีเวลาทำงานเพียงปีเศษๆ ก็จะมาช่วยกำกับดูแลให้องค์กรนี้มีการจัดการภายในที่เข้มแข็ง เพื่อให้มีศักยภาพในการทำบทบาทหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ในการเป็นหน่วยงานเชิงวิชาการ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ แก่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ และด้วยข้อจำกัดของการเป็นหน่วยงานตั้งใหม่ สถาบันฯ ต้องทำงานโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาทิ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และภาคีเครือข่าย ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดมาตรฐานและงานวิจัยที่มาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ และถูกนำไปสู่การปฏิบัติ โดยความร่วมมือจากภาคเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ขยายผลการสร้างการรับรู้ในรูปแบบที่เข้าถึงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

"อย่างน้อยในช่วง 1 ปีของการทำหน้าที่ประธานบอร์ดจะดูแลให้สถาบัน มีการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความปลอดภัยฯตาม Roadmap ที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ปฏิบัติได้และสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศ โดยจะปฏิบัติงานเคียงคู่ไปกับกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อพัฒนางานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด แก่คนทำงานทุกสาขาอาชีพและมีความยั่งยืนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในที่สุด" พล.อ.อภิชาติ กล่าว.

"บิ๊กอภิชาติ" ฟิตรับตำแหน่ง ประธานบอร์ดใหม่ สสปท.คนใหม่ เข้าพบ "รมว.แรงงาน" เพื่อรับนโยบาย และพร้อมขับเคลื่อนงานส่งเสริมความปลอดภัย ในการทำงาน ชี้ 1 ปีในตำแหน่งจะเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 21 ก.ย. 2560 08:36 21 ก.ย. 2560 08:54 ไทยรัฐ