วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชี้คณะสงฆ์ต้องสานต่อหมู่บ้านศีล 5 เพื่อสันติสุขยั่งยืน

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 กล่าวว่า โครงการนี้เป็นของ มส. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รักษาศีล ขอให้คณะสงฆ์สานต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้ยั่งยืน เพราะจากผลการดำเนินการพบว่า หลายหมู่บ้านที่มีศีล 5 ฟื้นตัว มีความสุข เพราะการมีศีล จะส่งผลให้มีสุข มีปรองดอง สมานฉันท์ มีสามัคคี สันติสุข โดยเชื่อมโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้สุจริต จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนด้วย อีกทั้งขอให้คณะสงฆ์นำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) หลังจากสิ้นสุดโครงการในปี 2560 โดยต้องไม่หยุดเพียงเท่านี้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความร่มเย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้ำก็จะหมดไป

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ กล่าวว่า จากนี้ไปแม้ตามแผนโครงการจะสิ้นสุดในปี 2560 แล้ว แต่ก็ได้มีการบรรจุโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี รวมทั้งจะมีการ เชื่อมโยงกับ อ.ป.ต.ของคณะสงฆ์ เพื่อให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เกิดความยั่งยืนต่อไป.

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 20 ก.ย. 2560 02:56 20 ก.ย. 2560 02:56 ไทยรัฐ