วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรฯ ขานรับนโยบายรัฐ คัดเกรด ศพก. ต่อยอดพัฒนาภาคเกษตรยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตร คัดเกรด ศพก. 3 ระดับ พร้อมยกเครื่องเกษตรกรต้นแบบเป็นกลไกเข้าถึงเกษตรกรโดยตรง เร่งปรับปรุงฐานเรียนรู้-แปลงต้นแบบทุกศูนย์มีงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ขยายผลสู่แปลงใหญ่ขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยยั่งยืน

วันที่ 19 ก.ย.60 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงทิศทางขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561 ว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีแผนเร่งพัฒนายกระดับ ศพก. ที่มีจำนวน 882 ศูนย์ ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมุ่งให้เกษตรกรผู้นำ ศพก. เป็นแกนเชื่อมโยงนโยบายต่างๆ เข้าไปที่เกษตรกรโดยตรง เพื่อสร้างการรับรู้และสะท้อนปัญหาจากพื้นที่ พร้อมให้เกษตรกรเรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ โดยรัฐบาลและหน่วยงานรัฐจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุน คาดว่าจะช่วยให้เกิดการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

เบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดลักษณะและจัดระดับ ศพก. แบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ศพก.ระดับดี หรือเกรด A มีจำนวน 470 ศูนย์ ศพก.ระดับปานกลาง (เกรด B) 401 ศูนย์ และ ศพก.ระดับปรับปรุง หรือเกรด C จำนวน 11 ศูนย์

สำหรับการพัฒนายกระดับ ศพก. เกรด A นั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งเสริมสร้างศักยภาพให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับบริการด้านเกษตรให้ครอบคลุมกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ได้ ทั้งยังมุ่งพัฒนาศูนย์เครือข่ายและสร้างเครือข่ายการทำงาน และประสานความร่วมมือหน่วยงานวิชาการ งานวิจัยด้วย ขณะเดียวกันยังเร่งพัฒนาศักยภาพ ศพก. เกรด B ยกระดับขึ้นเป็นเกรด A เพิ่มมากขึ้น เน้นการพัฒนาเกษตรกรผู้นำและหลักสูตรการเรียนรู้ มีเป้าหมายต่อยอดพัฒนาขยายศูนย์เครือข่าย รวมถึงการให้บริการของ ศพก. และสร้างเครือข่ายการทำงาน เป็นต้น

ส่วน ศพก.เกรด C เป็นกลุ่มที่ต้องเร่งปรับปรุง โดยเน้น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ, ฐานเรียนรู้, แปลงเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อให้มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านการเกษตรของชุมชน ที่สำคัญยังมุ่งให้ ศพก.ทุกศูนย์ขยายผลการเรียนรู้สู่การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทั่วประเทศ รวมถึงเกษตรกรภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วย

"กรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนดำเนินการปรับปรุงฐานเรียนรู้และแปลงต้นแบบทุก ศพก. ต้องมีงานเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเร่งพัฒนาเกษตรกรต้นแบบให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เติมเต็มองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทั้งยังพัฒนาระบบติดตามและการให้บริการโดยติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ การสร้างกลุ่มลูกศิษย์เพื่อต่อยอดสู่แปลงใหญ่ และการเป็นศูนย์กลางการใช้บริการทางการเกษตร ตลอดจนเป็นผู้นำการพัฒนาการเกษตรของชุมชนด้วย ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชม ศพก.ต้นแบบ ได้ ในการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย.60 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี" อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว  

กรมส่งเสริมการเกษตร คัดเกรด ศพก. 3 ระดับ พร้อมยกเครื่องเกษตรกรต้นแบบเป็นกลไกเข้าถึงเกษตรกรโดยตรง เร่งปรับปรุงฐานเรียนรู้-แปลงต้นแบบทุกศูนย์มีงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ขยายผลสู่แปลงใหญ่ขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยยั่งยืน 19 ก.ย. 2560 18:39 19 ก.ย. 2560 19:21 ไทยรัฐ