วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมช.ศธ. ยก ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย เป็นโรงเรียนคุณธรรม สู่การศึกษา 4.0

'ปนัดดา' ยก ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี เป็นแบบอย่างโรงเรียนคุณธรรม และมุ่งมั่นสู่การศึกษาประเทศไทย 4.0 

เมื่อ 19 ก.ย. 60 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทราบถึงสรุปผลการปฏิบัติราชการในการลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สุพรรณบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา เรื่องที่เป็นประเด็นความเห็นและมีความน่าสนใจ ได้แก่ การตรวจเยี่ยม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นโรงเรียนเก่าแก่อายุกว่า 1 ศตวรรษ โดยถือกำเนิดมาจากโรงเรียนเก่าแก่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ขอพระราชทานก่อตั้งในรัชสมัยของสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ซึ่งแต่แรกมีชื่อว่า "ร.ร.ปรีชาพิทยากร" โรงเรียนที่นำพามาซึ่งความภาคภูมิใจของแวดวงการศึกษาของประเทศไทย มีการจัดการเรียนการสอนในระบบ "STEM Education to Thailand 4.0" เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เท่าเทียมนานาชาติ หลักสูตรการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ตามทิศทางประเทศไทย 4.0 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งได้ติดระดับการแข่งขันผลงานในประชาคมระหว่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น

สิ่งที่ ม.ล.ปนัดดา มีความชื่นชมเป็นพิเศษ คือ ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย คือ การสนับสนุนให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กระทั่งลูกหลานนักเรียนมีความสามารถในด้านทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ใช้หลักไวยากรณ์และคำศัพท์แสดงถึงความเป็นนักการศึกษาที่เป็นเลิศ (Academic Excellence) เป็นการประเมินผลถึงความรู้ความสามารถของผู้บริหารและครูอาจารย์ในการรองรับการพัฒนาสู่โลกทางการศึกษาแห่งการก้าวไกลและยั่งยืน

"ลูกหลานนักเรียน ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย ยังมีความมุ่งมั่นร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีความเคารพรักบุพการี ครูอาจารย์ และยึดถือท่านเป็นต้นแบบ (ไอดอล) ที่ดีแก่ตน ผมมีความภาคภูมิใจที่ได้มาเยี่ยม ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัยวันนี้ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่บรรพบุรุษของผม สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) ได้มีส่วนสำคัญในการถือกำเนิดขึ้นซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้ ผมใคร่อยากเห็น โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เป็นแบบอย่าง (Role Model) ของโรงเรียนคุณธรรม และความมุ่งมั่นสู่ "STEM Education to Thailand 4.0" ให้กับสถานศึกษาอื่นๆ สืบไป" ม.ล.ปนัดดา กล่าว

นอกจากนั้นแล้ว ม.ล.ปนัดดา ยังได้ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรรมยุคใหม่ บนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงอาหารสัตว์น้ำมีชีวิต และเพื่อขยายผลศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

และสุดท้ายได้ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รมช.ศธ. ได้กล่าวให้กำลังใจและชื่นชมการให้ความรู้ทางด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา การต่อยอดนวัตกรรมขับเคลื่อนการศึกษา และระบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษานานาชาติสู่สากล โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การศึกษาระบบทวิวุฒิ การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างครูอาจารย์สอนชาวต่างประเทศประจำสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะครูเจ้าของภาษา ตลอดจน "โครงการอยุธยาโมเดล" การแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนนักศึกษาต่างสถาบัน ซึ่งได้รับการประเมินผลเป็นที่น่าพึงพอใจ

"อยุธยาโมเดล สมควรเป็นแบบอย่างการเรียนรู้แก่สถานศึกษาโดยรวม ความสำคัญอยู่ที่ความคิด ความมีจิตสำนึกในความเป็นลูกหลานเยาวชนไทยใต้ร่มพระบารมีด้วยกันทุกคนที่ต้องเป็นอนาคตของชาติ เป็นพลังของแผ่นดิน มีหน้าที่ดูแลรักษาบ้านรักษาเมืองในวันข้างหน้า" ม.ล.ปนัดดา กล่าว

'ปนัดดา' ยก ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี เป็นแบบอย่างโรงเรียนคุณธรรม และมุ่งมั่นสู่การศึกษาประเทศไทย 4.0 19 ก.ย. 2560 17:05 19 ก.ย. 2560 19:07 ไทยรัฐ