วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานตลาดนัดเปิดโลก ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 สู่งานวิจัยขายได้

วช. ขอเชิญร่วมชม และช็อป ในงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ในตึกสุดคลาสสิก ณ ไปรษณีย์กลางบางรัก ย่านแห่งการสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย.นี้...

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเทศไทย 4.0 โดยได้มอบหมายสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการร่วมของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน บริหารจัดการในภาพรวมของการขับเคลื่อนการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในมิติเชิงพาณิชย์ และมิติต่างๆ และได้นำร่องจัดงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ก.ค.60 โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 4 แห่ง เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงในแต่ละกระทรวง ตลอดจนสถาบัน องค์กรและหน่วยงานภาคเอกชน ให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างหรือนำผลจากการวิจัยไปพัฒนาต่อยอด และใช้ประโยชน์

ศ.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวด้วยว่า วช.ได้รับมอบหมายให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในกลุ่ม ผู้สร้างสรรค์ผลิตผลงานวิจัย และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ให้นำเสนอผลงานวิจัยในระดับที่มีความพร้อมใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเป็นผลิตผลที่คัดกรอง วิเคราะห์ข้อมูลจากคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลการวิจัยของหน่วยงานทั่วประเทศ จำนวน 172 หน่วยงาน เพื่อขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ เชิงชุมชน/สังคม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศ รวมถึงการผลักดันให้เกิดกลไกและกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมโยงในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างนักวิจัย เจ้าของผลงานวิจัย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้ใช้เป็นสำคัญ

ศ.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวอีกว่า วช. จึงได้จัดงาน ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "วิจัยขายได้" ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย. เวลา 10.00-18.00 น. ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ บางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกที่สง่างาม ซึ่งนอกจากรูปโฉมของภายนอกอาคารแล้ว ภายในตัวอาคารยังตกแต่งสวยงาม เน้นความเรียบหรู มีมนตร์เสน่ห์เฉพาะตัว สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ซึ่งล้วนแต่เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวเป็นผลงานวิจัยที่ขายได้และมีความพร้อมใช้ สามารถผลักดันและใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน ภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการผลงานวิจัยแล้ว ยังได้จัดให้มีพิธีลงนามสัญญา/ความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตผลงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และการแถลงข่าว "เอกชน...คิดใหญ่...วิจัยจริง...มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0" ในวันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย การให้คำปรึกษาจาก SME BANK และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ทั้งนี้สามารถเข้าชมงานได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น.

วช. ขอเชิญร่วมชม และช็อป ในงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ในตึกสุดคลาสสิก ณ ไปรษณีย์กลางบางรัก ย่านแห่งการสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย.นี้... 19 ก.ย. 2560 14:28 19 ก.ย. 2560 14:39 ไทยรัฐ