วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มูลนิธิมิราเคิล ร่วม กรมพัฒนาที่ดิน แนะวิธีบำรุงดินช่วยเกษตรกร-ชาวบ้าน

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จับมือ กรมพัฒนาที่ดิน แนะวิธีบำรุงดินช่วยเกษตรกร ชาวบ้าน เพื่อให้ทราบปัญหาของดินในประเทศไทย และโครงการ "แกล้งดิน" การใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน ที่วัดคุณพุ่ม จ.พิจิตร...

ว่าที่ร.ต.ท. ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ โครงการตามพระดำริ ในพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ได้ร่วมหารือกับนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" และนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ณ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาที่ดิน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงชุดดิน 62 ชุดในประเทศไทย วิวัฒนาการการสำรวจดิน การจัดทำอนุกรมวิธานดิน ปัญหาของดินในประเทศไทย และโครงการพระราชดำริอันเกี่ยวกับดิน เช่น โครงการ "แกล้งดิน" การใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน

จากนั้น นายสุรเดช ได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ นำคณะทำงานของกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่สำรวจบริเวณวัดคุณพุ่ม วัดแห่งความกตัญญู จ.พิจิตร โดยมีรศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ต้อนรับ โดยนายปราโมทย์ได้กล่าวกับผู้นำชุมชนและประชาชน เกี่ยวกับภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ได้แก่ การสำรวจดิน วิเคราะห์และวิจัยดิน และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดินเพื่อให้คำแนะนำ แก่เกษตรกร สนับสนุนงานวิชาการส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกชน ที่มีความประสงค์ขอความร่วมมือ จำแนกประเภทที่ดิน จัดทำสำมะโนที่ดินและเศรษฐกิจที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินและกำหนดเขตที่ดิน เพื่อให้ข้อเสนอแนะการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ส่วนราชการ ตลอดจนบุคคลที่สนใจ ทั้งเพื่อการแข่งขันและเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การติดตามสถานการณ์การใช้ที่ดิน เพื่อประเมินศักยภาพ การผลิตพืช เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม กับสมรรถนะของดิน รวมทั้งเพื่อความชัดเจนของสังคม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในเขตป่าไม้ถาวร แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนราชการและบุคคลที่สนใจ

โดยทั้งหมดได้เดินสำรวจสภาพดินในพื้นที่บริเวณวัดคุณพุ่มและใกล้เคียง พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ในอนาคตอันใกล้ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่อาศัยบริเวณวัดคุณพุ่มอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจร่วมกิจกรรมกับศูนย์เกษตรหนึ่งใจ ติดต่อได้ที่รศ.ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ สำนักงานรองผู้อำนวยการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 อีเมล molku@ku.ac.th ไลน์ไอดี ajmaew

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จับมือ กรมพัฒนาที่ดิน แนะวิธีบำรุงดินช่วยเกษตรกร ชาวบ้าน เพื่อให้ทราบปัญหาของดินในประเทศไทย และโครงการ "แกล้งดิน" การใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน ที่วัดคุณพุ่ม จ.พิจิตร... 19 ก.ย. 2560 12:29 19 ก.ย. 2560 12:57 ไทยรัฐ