วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทิศทางพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

การเดินหน้า ประชุม ครม.สัญจร ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา สู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา ในมุมการเมืองวิเคราะห์กันไปต่างๆนานา แต่ไม่ว่ารัฐบาลชุดใดก็ตามที่ขึ้นมาบริหารประเทศ ก็ต้องการฝากผลงานเอาไว้ให้ชาวบ้านประทับใจทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น นโยบายประชานิยม หรือประชารัฐ แตกต่างกันที่วิธีปฏิบัติบนเป้าหมายเดียวกันทั้งสิ้น

ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ จนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 11 ฉบับ ซึ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ลดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจน

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยยังติดกับดักรายได้ปานกลาง ที่ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศประสบอยู่ในปัจจุบัน รัฐบาลชุดนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญและวางเป้าหมายการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน เพื่อ ก้าวข้ามกับดักของความยากจน ให้ได้

ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย เนื่องจากการเมืองที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ประกอบกับรัฐบาลที่ผ่านมามักจะเน้นนโยบายในระยะสั้น เป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาฉุกเฉินมากกว่าที่จะมองถึงการพัฒนาในระยะยาว ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องนำมาศึกษาเป็นแนวทางในการลดปัญหาความยากจนและกับดักรายได้ปานกลาง ทั้งการพัฒนาคน การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม

เป็นที่มาของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เป็นการวางรากฐานของประเทศตั้งแต่บัดนี้ไปอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งไม่ได้หมายความว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลในอนาคตจะต้องปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติทุกกระเบียดนิ้ว จนไม่สามารถที่จะยืดหยุ่นในการปฏิบัติได้ แต่หมายถึงการกำหนดกรอบของนโยบายให้มีความต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติการเมืองหรือเศรษฐกิจก็จะมีกรอบการวางนโยบายในภาพรวมเอาไว้ เป็นแนวทางการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

จากนี้ไปจนถึงปี 2579 อนาคตลูกหลานไทยจะมีความมั่นคงขึ้น ซึ่งเป็นการทำงานที่สอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่จะมีต่อเนื่องฉบับที่ 12-15 รวมเป็น 4 ฉบับด้วยกัน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการเดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ความมั่นคง การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและการปรับสมดุล พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายประชารัฐและการนำประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

หลังจากที่ พ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ประกาศบังคับใช้การเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน เป็นการเริ่มต้นยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นรูปธรรมหลุดจากกับดักไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th

การเดินหน้า ประชุม ครม.สัญจร ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา สู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา ในมุมการเมืองวิเคราะห์กันไปต่างๆนานา 19 ก.ย. 2560 10:59 19 ก.ย. 2560 12:00 ไทยรัฐ