วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทช.ร่วมสถาบันดัง ติวพัฒนาบุคลากร

กรมทางหลวงชนบทแจ้งว่า เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่โรงแรมไอบิส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนามาตรฐานผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรม เพื่อให้บุคลากรของกรมมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางมากขึ้น และสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) โดยมีเป้าหมายของ การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนถนน เพื่อนำไปพัฒนาในการวางแผนในการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางต่อไป.