วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชิงธงรองผู้ว่าฯ (2)

โดย ซี.12

ข้าราชการกรมการปกครองที่เข้ารับการประเมินเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีการสอบสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ไปแล้วเมื่อวันที่ 11–12 กันยายน 2560 นั้น

นอกจากปลัดจังหวัด 40 คน ที่บันทึกไปเมื่อวานนี้แล้ว วันนี้เป็นปลัดจังหวัดอีก 29 ราย คือ 41.นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร 42.นายเจษฎา จิตรัตน์ ปลัดจังหวัดยะลา 43.นายเธียรชัย พุทธรังษี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด 44.นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดระนอง 45.นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง 46.นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ปลัดจังหวัดราชบุรี 47.นายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี 48.นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ปลัดจังหวัดลำปาง 49.ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน 50.นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย 51.นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ 52. นายศักระ กปิลกาญจน์ ปลัดจังหวัดสงขลา 53.นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล 54.นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ 55.นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม 56.นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว 57.นายสุชน ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรี 58.นายสุชาติ ทีคะสุข ปลัด จังหวัดสุโขทัย 59.นายธีรชัย ทศรฐ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี 60.นายประเวศ ไทยประยูร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

61.นายนิวัติ น้อยผาง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ 62.นายสิทธิ พิพัฒน์ชัยกร ปลัดจังหวัดหนองคาย (ช่วยราชการกรมการปกครอง) 63.นายเวียงชัย แก้วพินิจ ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 64.นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง 65.นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ 66.นายปราโมทย์ ธัญญพืช ปลัดจังหวัดอุดรธานี 67.นายสุรชัย มณีประกร ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ 68.นายศรัทธา คชพลายุกต์ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี 69.นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

ส่วนที่เหลือมาจาก ศอ.บต. 2 ราย คือ 70.นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 71.นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

มาจากตำแหน่งอื่นๆในกรมการปกครอง ได้แก่ 72.นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน 73.นายประจวบ อาจารพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 74.นายอุด เขต ราษฎร์นุ้ย ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 75.นายพิทยา วงศ์ไกรศรีทอง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 76.นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 77.นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 78.ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 79.นายเทวัญ หุตะเสวี ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 80.นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 81.นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม ผู้ตรวจราชการกรม การปกครอง 82.นายไพบูลย์ โอมาก ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 83.นายวรญาณ บุญณราช ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 84.นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 85.นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติกร 86.นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน 87.นายธรรมนูญ แก้วคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ 88.นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 89.นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง 90.นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ประมาณการว่าในจำนวนนี้น่าจะมีสักครึ่งหนึ่งที่สมหวังแน่นอน เพราะโควตารอง ผวจ.ที่ว่างนั้นอาจจะต้องแบ่งปันไปให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่น้อย แล้ว ยังข้าราชการกรมอื่นในมหาดไทยอีก 5 กรมด้วย.

คอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง

ชิงธงรองผู้ว่าฯ

“ซี.12”

ข้าราชการกรมการปกครองที่เข้ารับการประเมินเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 18 ก.ย. 2560 13:15 18 ก.ย. 2560 13:18 ไทยรัฐ